HR Excellence in Science
Datum: 02.01.2019

Co potřebuje česká věda

Na diskusní fóru s názvem "Perspektivy české vědy", které se konalo na začátku prosince ve vědeckém kampusu v Českých Budějovicích, se Čeští i zahraniční vědci, rektoři, zástupci vrcholného managementu vědy a ambasadoři shodli na klíčových doporučeních, která mají umožnit tuzemské vědecké komunitě obstát ve stále kompetitivnějším prostředí a podílet se na určování vývoje světové vědy. Závěry byly formulovány v následujícím vyjádření.

Vědecká komunita v České republice má potenciál obstát ve stále kompetitivnějším prostředí a podílet se na určování vývoje světové vědy. Shoduje se na tom, že toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím podpory vědeckého výzkumu označovaného „hypothesis driven research“ v jejímž rámci bude (budou):

 • Zakládány vědecké týmy kolem výrazných osobností, které ponesou odpovědnost za úspěch či neúspěch týmu.
 • Dodržovány podmínky otevřené soutěže o vědecké pozice.
 • Systematicky vedeni mladí vědci a bude jim pomáháno.
 • Naplňována internacionalizace, která musí být kategorickým imperativem; všechny materiály týkající se české vědy, kromě popularizace, musí být v angličtině.
 • Podporováno sebevědomí publikovat v prestižních časopisech (Q1, Q2) a nakladatelstvích, a soutěžení o prestižní mezinárodní projekty (zejména projekty EU - Horizont 2020, ERC apod.).
 • Zviditelňovány kvalitní vědecké programy a výsledky.
 • Akcentována kvalita nad kvantitou.
 • Kriticky a systémově hodnocena úroveň vědy nejen na vědeckých ústavech, ale i na univerzitách a výsledky hodnocení využívány při rozvoji instituce.

K tomu, aby vědecká komunita svůj vědecký a výzkumný potenciál využila, nezbytně potřebuje ze strany státu a institucí určujících vědní politiku:

 • Vizi a strategii vědeckého výzkumu.
 • Aktivní a kvalifikovaný přístup institucí a státu při vytváření podmínek vhodných pro vědecký výzkum – změny nemohou přicházet „zdola“.
 • Prioritní podporu excelentního „hypothesis driven“ výzkumu při současném zachování jeho nezbytné heterogenity (zvýšit prostředky GA ČR a TA ČR).
 • Zvýšit podíl institucionální podpory na úkor účelové podpory a tím nastolit potřebnou stabilitu vědeckého výzkumu.
 • Stabilní a transparentní systém podpory rozvoje vědeckého výzkumu s jasně danými pravidly vylučujícími nesystémové určení financí, a to zejména ze zdrojů MŠMT.
 • Snížit počet poskytovatelů finančních zdrojů.
 • Výrazně zjednodušit pravidla čerpání i hodnotící kritéria (týká se zejména MŠMT), tak aby se zabránilo nedočerpání prostředků vyčleněných na vědecký výzkum a vědecký výzkum byl zbaven byrokratických nešvarů.
 • Nastolit důvěru poskytovatelů finančních zdrojů v poctivost vědců běžnou ve vyspělé cizině: vědci potřebují finanční prostředky pro vědecký výzkum, nikoliv aby se obohatili – vycházet z presumpce neviny.
 • Zásadně snížit administrativní zátěž (byrokratické nároky centrálních řídících institucí) s cílem podpořit svobodu vědeckého výzkumu; větší flexibilitu převodu prostředků mezi rozpočtovými kategoriemi.
 • Budovat profesionální administrativní servis založený na motivačním principu „your success is my success“.
 • Vytvořit podmínky pro zakládání silných kompetitivních týmů (např. prostřednictvím „start-up“ programů).
 • Nastavit a zavést jasný a stabilní plán kariérního růstu pro mladé vědecké pracovníky.
 • Vytvořit takové podmínky pro vědkyně a vědce s malými dětmi, které jim umožní skloubit pracovní i osobní život.
 • Zjednodušit podmínky pro přijímání zahraničních vědců a uznávat jejich vzdělání, kvalifikaci a již dosažené pozice.

Za organizátory diskusního fóra „Perspectives of Czech Science 2018“:

Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. a Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

 

Záznam z konference můžete shlédnout zde:

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×