Grantový program BC

Základní rámec programu

Grantový program Biologického centra AV ČR, v. v. i., (dále jen Grantový program BC) neinvestičního charakteru slouží na krytí finančních nákladů spojených s vycestováním začínajících vědeckých pracovníků na zahraniční stáž anebo mezinárodní konferenci. Grantový program vznikl a je financován v rámci projektu „Začlenění Biologického centra AV ČR, v. v. i., do Evropského výzkumného prostoru“ (dále jen IBERA) a vyhlašuje se jedenkrát ročně. V případě, že se finanční prostředky určené na podporu žádostí v daném roce nevyčerpají v plné výši, bude vyhlášená nová výzva. 

Grantový program BC administrovaný v rámci projektu IBERA slouží pro nastartování a vytvoření podmínek pro dlouhodobou finanční podporu začínajících vědeckých pracovníků z institucionárních prostředků BC.

 

Odůvodnění programu

Účelem Grantového programu BC je podpora profesního růstu začínajících vědců a vědkyň, kteří stojí na prahu své vědecké kariéry a dosud neměli možnost získat finanční prostředky na zahraniční stáž anebo účast na zahraničních vědeckých konferencích.

Přidělená finanční podpora musí mít souvislost s předmětem výzkumu žadatele a bude využita výhradně na pokrytí cestovních nákladů spojených se zahraniční stáží anebo aktivní účastí na zahraniční konferenci žadatele.

Maximální výše finanční podpory na žádost je 80 000,- Kč.

Grantový program BC má dva podprogramy:

  • Podpora účastí začínajících vědců na zahraničních konferencích
  • Podpora účastí začínajících vědců na zahraničních stážích

 

Všeobecné podmínky (kdo může žádat)

Předkládaná žádost musí splňovat následující podmínky: 

  • žadatel je doktorandem, anebo
  • žadatel je postdoktorandem anebo začínajícím vědeckým pracovníkem a délka jeho výzkumné praxe od udělení akademického titulu „doktor“ (ve zkratce „Ph.D“) anebo jeho ekvivalentu v době podání žádostí není delší než 60 měsíců (do délky praxe se nezapočítává čerpání mateřské a rodičovské dovolené, pracovní neschopnost delší než 90 dnů a povinná vojenská služba), anebo
  • žadatel/ka nastoupil/a na vědeckou pozici po mateřské anebo rodičovské dovolené a v době podání žádostí není délka jeho/její výzkumné praxe delší než 60 měsíců,
  • žadatel je v době podání žádosti a po celou dobu její realizace v pracovně-pracovní vztahu k BC, resp. na jednom z jeho ústavů,
  • finanční prostředky požadované v žádosti musí být využity v kalendářním roce, ve kterém je žádost podaná,
  • žadatel může v každém podprogramu podat max. 1 žádost,
  • školitel / mentor žadatele je zaměstnancem BC,
  • finanční příspěvek je možné využít výhradně na pokrytí cestovních nákladů spojených s pobytem na zahraniční stáži a/anebo zahraniční konferenci. Maximální výši finanční podpory na jednu žádost ukazuje tabulka.

 

Žádost o finanční příspěvek

Žádost o finanční příspěvek musí být vyplněna a předložena na formuláři k tomu určeném. Všechny formuláře Grantového programu BC jsou ke stažení níže na této stránce. 

 

Tabulka – předpokládaný počet schválených žádostí a maximální výše finanční podpory v roce 2018

Podprogram

Předpokládaný minimální počet schválených žádostí

Maximální výše finanční podpory/žádost

Podpora účastí začínajících vědců na zahraničních konferencích

8

80 000,-Kč

Podpora účastí začínajících vědců na zahraničních stážích

5

80 000,-Kč

 

Podávání žádosti

Žádost se podává v tištěné formě na podatelnu BC (Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice) formou vytištěných a podepsaných dokumentů v zalepené obálce (1 kopie). Na obálce bude uvedeno „Grantový program Biologického centra AV ČR, v. v. i.“  Zároveň je nutné žádost odeslat elektronicky ve formátu .pdf e-mailem manažerce zahraniční spolupráce (dasa.bastlova@bc.cas.cz). Název souboru elektronické verze žádosti bude obsahovat jméno žadatele bez diakritiky.

 

Harmonogram realizace grantového programu

Příjem žádostí bude probíhat do 2. března 2018, 14:00 h. Za příjem žádosti je považováno doručení písemné žádosti na podatelnu BC a označení žádosti razítkem s datem doručení. Hodnocení žádostí a rozhodnutí o přidělení dotace proběhne nejpozději do 30. března 2018. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí Hodnotící komise ve věci přidělení/nepřidělení finančního příspěvku na na této internetové stránce BC http://www.bc.cas.cz/o-nas/grantovy-program-bc.  

 

Hodnocení žádostí

Rozhodujícím kritériem pro získání finanční podpory je kvalita podané žádosti, motivovanost žadatele pro vědeckou práci a doporučení školitele, mentora či přímého nadřízeného žadatele. Detaily hodnocení žádostí a hodnotící kritéria viz. dokument Evaluation process.

 

Hodnoticí komise

Přijaté žádosti hodnotí Hodnotící komise složená z 2 zástupců Řídící rady projektu IBERA (hlavní řešitel projektu a manažer zahraniční spolupráce) a 3 zástupců vědeckých ústavů BC a výzkumné infrastruktury SoWa. Zástupce vědeckých ústavů jmenuje ředitel BC po poradě se zástupci Řídící rady projektu.

Hodnoticí komise v r. 2018

Výsledky 2018

 

Přidělení finanční podpory

Vyplácení finančního příspěvku na zahraniční stáž/účast na konferenci pro úspěšné žadatele Grantového programu BC bude probíhat dle Směrnice o cestovních náhradách BC AV ČR, v. v. i. Do cestovních náhrad se počítá i kapesné na služební cestu a konferenční poplatek. 

 

Podání závěrečných zpráv a vyúčtování finančního příspěvku

Po realizaci obsahu žádosti (zahraniční stáž, účast na konferenci) bude předložena Závěrečná zpráva na předepsaném formuláři (ke stažení níže) současně s doložením vyúčtování obsahu žádosti (vyúčtování je součástí formuláře Závěrečné zprávy). Závěrečnou zprávu před konečným vyúčtováním služební cesty u finanční manažerky projektu IBERA parafuje manažerka zahraniční spolupráce (Mgr. Daša Bastlová, Ph.D).  

Závěrečnou zprávu je nutné odevzdat do 14 dnů od realizace, nejpozději však do 31. prosince kalendářního roku.  Příjemce finanční podpory musí zajistit a předat úplné informace o realizaci akce.

V Závěrečné zprávě budou kromě předepsaného formuláře doloženy kopie řádných účetních dokladů vztahujících se k jednotlivým položkám rozpočtu v rámci realizované akce. Změny v rozpočtu budou ve zprávě řádně odůvodněné.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×