HR Excellence in Science
Datum: 11.12.2013

Vlastnosti půdní potravní sítě vysvětlují ekosystémové služby v různých systémech využívání evropské krajiny

Intenzivní využívání půdy vede k poklesu různorodosti a početnosti řady skupin půdních organismů řídících procesy, které jsou základem mnoha ekosystémových služeb. Vztahy mezi půdními organismy a procesy, které v ekosystémech zajišťují, byly popsány převážně pomocí laboratorních pokusů, jen zřídka díky terénnímu výzkumu. V této studii jsme v rámci čtyř zemí Evropy s kontrastními klimatickými a půdními podmínkami kvantifikovali, jak rozdíly ve složení půdní potravní sítě, způsobené rozdílným využíváním půdy (intenzivní pěstování pšenice, extensivní obhospodařování, trvalé travní porosty), ovlivňují fungování půd a ekosystémové služby, které zajišťují. Intenzivní pěstování pšenice trvale snížilo biomasu všech složek půdní potravní sítě napříč zkoumanými zeměmi. Vlastnosti půdní potravní sítě významně a konzistentně předpovídaly procesy cyklů C a N v rámci různého využívání půdy v různých zeměpisných oblastech a byly lepšími ukazateli těchto procesů, než samotné využívání půdy. Intenzita procesů vedoucích ke ztrátám uhlíku se zvyšovala s těmi vlastnostmi půdní potravní sítě, které korelovaly s obsahem půdního C, např. biomasou žížalnebo poměrem mezi houbami a bakteriemi, a byly nejvyšší v trvalých travních porostech. Naproti tomu, procesy cyklu N byly vysvětleny vlastnostmi půdní potravní sítě nezávislými na využívání půdy, jako jsou například množství arbuskulárně mykorhizních hub nebo bakteriální biomasa. Z naší kvantifikace příspěvku půdních organismů do procesů cyklů C a N napříč systémy využívání půdy a zeměpisnými oblastmi vyplývá, že půdní organismy musí být zahrnuty do modelů cyklů C a N a zároveň zdůrazňuje potřebu sledovat a chránit půdní biodiverzitu na celém světě.

de Vries, F.T., Thébault, R., Liiri, M., Birkhofer,K., Tsiafouli, M.A., Bjørnlund, L., Jørgensen, H.B., Brady, M.V., Christensen,S., de Ruiter, P.C., d’Hertefeldt, T., Frouz, J., Hedlund, K., Hemerik, L., Hol, W.H.G., Hotes, S., Mortimer, S.R., Setälä, H., Sgardelis, S.P., Uteseny, K., van der Putten, W.H., Wolters, V. and Bardgett, R.D. 2013. Soil food web properties explain ecosystem services across European land use systems. PNAS 110 (35):14296-14301;doi:10.1073/pnas.1305198110

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1305198110

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×