HR Excellence in Science
Datum: 18.02.2023

Hlavním cílem projektu LIFE Predator je chránit původní přírodu

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., vydává vyjádření ke kritice projektu LIFE Predator, která zazněla ze strany některých sportovních rybářů při prezentaci tohoto projektu na veletrhu For Fishing 2023 a posléze v zájmových internetových médiích a na sociálních sítích. Mezinárodní projekt LIFE Predator, koordinovaný italským výzkumným institutem vod IRSA-CNR, si klade za cíl omezit invazní šíření sumce velkého v zemích jižní Evropy, kam byl nelegálně zavlečen v průběhu 20. století a na začátku nového milénia, a kde v současnosti představuje hrozbu pro biologickou rozmanitost. Projekt je finančně podporován Evropskou komisí a vychází z evropského nařízení EU IAS č. 1143/2014 o invazních nepůvodních druzích.

Biologické centrum zároveň upozorňuje, že šíření invazního sumce velkého v jihoevropských řekách a jezerech rekreačními rybáři je nezákonné, stejně jako je již v některých regionech zakázáno úlovky sumce velkého, jakožto invazního druhu, vracet živé zpět do řek či jezer.

 

O projektu

Mezinárodní projekt LIFE Predator ((LIFE21-NAT-IT- PREDATOR,  č. 101074458; www.lifepredator.eu), který řeší problematiku sumce velkého (Silurus glanis) v jihoevropských regionech invaze, byl iniciován italským výzkumným centrem Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA-CNR, www.irsa.cnr.it) a portugalskou Přírodovědeckou fakultou Lisabonské univerzity (Faculdade de Ciencias Universidade de Lisboa, www.ciencias.ulisboa.pt), významnými a světově uznávanými výzkumnými institucemi. Na řešení odborné stránky projektu se dále podílí neziskové environmentální asociace G.R.A.I.A. - Gestione e Ricerca Ambientale Ittica Acque (www.graia.eu) na italské straně a FCIENCIAS.ID – Associacao Para a Investigacao e Desenvolvimento de Ciencias  (www.fciencias-id.pt) na portugalské straně. Projekt podporuje metropolitní město Turín a region Piemonte (oficiální partneři projektu). Biologické centrum Akademie věd ČR, v. v. i., (www.bc.cas.cz) bylo osloveno k účasti na projektu, protože dlouhodobě studuje populace sumce velkého v jeho původním areálu výskytu, tedy ve střední Evropě, a Česká republika tak figuruje v projektu jako kontrolní území.

 

Invaze sumce v jižní Evropě

Sumec velký je největší sladkovodní ryba v Evropě, pocházející z velkých středoevropských řek. V zemích jižní Evropy, včetně Itálie a Portugalska, kam byl nelegálně zavlečen v v průběhu 20. století a na počátku nového milénia, je invazivním druhem: jako nenasytný predátor na vrcholu potravního řetězce nemá žádné přirozené nepřátele; v teplé vodě rychle roste, snadno se rozmnožuje, dobře přežívá a přizpůsobuje se podmínkám prostředí a faktorům, které podporují jeho šíření. I když je jeho přirozená rozptylová kapacita omezená, jeho masivní šíření je dáno zejména aktivitou sportovních rybářů, kteří sumce vozí na jiná místa, neboť jde o kýženou rybářskou trofej.

Sumec velký představuje v jihoevropských státech hrozbu pro původní přírodu (Ferreira a kol. – 2019 – Fishes, Boulêtreau a kol. – 2020 – Scientific Report, De Santis a Volta – 2021 – Water, Boulêtreau a kol. – 2021 – Aquatic Ecology, Gkenas a kol. – 2023 – bioRxiv, aj.). Ohrožuje místní endemické druhy ryb (tzn. nevyskytující se nikde jinde), modifukuje potravní sítě,  na jezerech chráněných v rámci soustavy NATURA 2000 dokonce decimuje populace vodních ptáků (Milardi a kol. – 2022 - NeoBiota). Kromě dopadu v podobě ztráty biodiverzity způsobuje tato ryba velké ekonomické ztráty (ničí sítě) a kulturní ztráty, neboť likviduje druhy, které jsou symbolem říčních oblastí (např. mihule mořská, placka pomořanská, úhoř říční aj.).

 

Cíle projektu

Projekt si klade za cíl zmírnit dopad sumce na místní sladkovodní ekosystémy, omezit a kontrolovat šíření druhu, vyhnout se novým introdukcím a snížit tak jeho dopad na biologickou rozmanitost.

Z rozhodnutí regionálních samospráv, států Itálie i Portugalska a Evropské unie, bude v následujících letech tento druh intenzivně tlumen, na některých chráněných lokalitách dokonce zcela eradikován, a budou testovány nejvhodnější a nejefektivnější prostředky pro toto tlumení a eradikaci. 

 

Sumec velký v ČR

Oproti situaci v Itálii a v Portugalsku, v České republice nebude v rámci projektu LIFE Predator probíhat žádné tlumení populací sumce velkého. Naopak tento druh byl a je výrazně preferován, zejména pak v případě vodních těles, ve kterých je žádoucí udržovat vysokou kvalitu surové vody, jako jsou vodárenské nádrže a jezera primárně určená k rekreačnímu využití. V projektu LIFE Predator budou české vodní nádrže, konkrétně Římov u Českých Budějovic a Žlutice u Karlových Varů, použity pouze jako kontrolní systémy.

 

Ochrana přírody před invazními druhy

Vzhledem k tomu, že sumec velký představuje v Itálii a Portugalsku invazní druh a bude řešen v regionech invaze, je zcela nesmyslné se obávat o jeho genetický fond. Jde o základní nepochopení principů ochrany biodiverzity. V těchto vodních systémech sumec velký jednoduše nemá co dělat. A to bezvýhradně.  Je to podobně nesmyslné, jako kdybychom se v ČR starali a obávali o genetický fond invazních druhů ryb, jako je sumeček americký, hlaváč černoústý, karas stříbřitý, střevlička východní, slunečnice pestrá nebo nově hlavačkovec Glenův.

Silně negativní reakce některých rybářských skupin na projekt LIFE Predator je zcela pochopitelná. V souladu s rozhodnutím jednotlivých členských států a samotné EU totiž potenciálně, do budoucna, ovlivňuje a ohrožuje jejich podnikatelské aktivity spojené s trofejním lovem sumce velkého na vyhlášených lokalitách invaze (byť tento konkrétní projekt je řešen výhradně na jezerech a nádržích, nikoli na řekách).  Je však nutné se smířit se skutečností, že tento nekompromisní přístup k invazním druhům bude v blízké budoucnosti realizován plošně na celém území EU. Česká republika, se svými invazními druhy a v přístupu k nim, v tomto ohledu není výjimkou (viz např. bolševník velkolepý, křídlatka japonská, norek americký, nutrie říční, mýval severní, psík mývalovitý, aj.). 

Projekt LIFE Predator (LIFE21-NAT-IT- PREDATOR,  č. 101074458) je finančně podporován Evropskou komisí a vychází z nařízení EU IAS č. 1143/2014 o invazních nepůvodních druzích (IAS – Invasive Alien Species).

 

Další informace o projektu: 

Tisková zpráva Biologického centra AV ČR, 8.11.2022, Invazi sumců v jezerech Itálie a Portugalska pomohou zastavit i hydrobiologové z Biologického centra AV ČR  

Představení projektu výzkumným centrem Istituto di Ricerca Sulle Acque, 2.9.2022, ll Siluro (Silurus glanis) minaccia la biodiversità dei laghi Sud-Europei. CNR-IRSA coordina il progetto LIFE “PREDATOR”.

Tisková zpráva Přírodovědecké fakulty Lisabonské univerzity, 7.9.2022, Investigadores da Ciências ULisboa vão estudar o maior peixe de água doce da Europa

 

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×