HR Excellence in Science
Datum: 02.05.2024

Biologické centrum je proti záměru výstavby vodní elektrárny Dívčí kámen na řece Vltavě

Biologické centrum AV ČR je jednoznačně PROTI jakékoliv formě příčného (i částečného) přehrazení řeky Vltavy pod zříceninou Dívčí kámen na Českokrumlovsku, kde soukromý investor připravuje výstavbu malé vodní elektrárny. Tento úsek řeky Vltavy představuje jedno z posledních míst přirozeně meandrujícího toku a jeho přehrazení přinese řadu nežádoucích vlivů na životní prostředí. Nejvýznamnější z nich jsou zhoršení kvality vody (zvýšením teploty vody a hromaděním živin), úbytek původních, vč. chráněných druhů živočichů a rostlin, a významné snížení průtoku vody, které jde zcela proti současnému úsilí o zmírňování dopadů klimatické změny a zachování biodiverzity.

Navrhované příčné, byť jen částečné přehrazení úseku řeky Vltavy jezovou zdrží změní charakter toku a bude mít negativní dopady na podmínky toku a v řece žijící organismy jak v části nad přehrazením, tak v tří a půl kilometrové části pod ním. V části nad přehrazením se proudný tok změní ve vodu stojatou, a dojde tak k typickému prohřívání, a tedy zvýšení teploty, zhoršení přirozených samočistících procesů s projevem nežádoucího živinového zatížení. Problémy přinese i snížení průtoku vody. „Odvod vody na elektrárnu a plánovaný minimální zůstatkový průtok v množství 6,7 m3 za sekundu, který je výrazně pod dlouhodobým průměrem v tomto úseku, fakticky znamenají, že se nesnažíme řešit budoucí negativní dopady klimatické změny, ale jdeme jim naproti,“ upozorňuje ředitel Hydrobiologického ústavu BC AV ČR Jiří Peterka. Podle biologů může snížení průtoku vést k zabahnění a zarůstání pomalých úseků a tišin řeky a ve vrcholném létě může dojít až k jejich vyschnutí.

Ve Vltavě pod Dívčím kamenem žijí celoevropsky chráněné druhy

Změny související s výstavbou vodní elektrárny v tomto doposud přirozeném úseku řeky Vltavy negativně ovlivní také biodiverzitu. Při průzkumu této lokality v roce 2023 entomologové z Biologického centra AV ČR zaznamenali bohatá společenstva vodních brouků, jepic, pošvatek, ploštic a vážek, ale také vzácné druhy ryb a obojživelníků. Mezi nálezy figurovaly druhy z Červeného seznamu ohrožených živočichů. Byly to chrostík Rhyacophila vulgaris, který se vyskytuje na kamenech a oblázcích ve středních a malých podhorských řekách, tři druhy jepic Ecdyonurus insignis, Ephemerella notata a Oligoneuriella rhenana, jejichž larvy jsou citlivé na organické znečištění a změny prostředí, dále pak silně ohrožený druh vážky klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) a ohrožené klínatky vidlité (Onychogomphus forcipatus). Oba druhy jsou vázané na přírodní štěrkopísečné lavice, kde se vyvíjejí larvy. Z ryb patřily mezi nejzajímavější nálezy vranka obecná (Cottus gobio) a parma obecná (Barbus barbus), které preferují peřejové úseky s vysokou potravní nabídkou vodního hmyzu. V lokalitě se vyskytovaly také mihule potoční (Lampetra planeri). Ve staré říční tůni vědci nalezli i silně ohroženého obojživelníka, kuňku obecnou (Bombina bombina). Z nalezených druhů jsou pak klínatka rohatá, vranka obecná, mihule potoční a kuňka obecná chráněné dokonce celoevropsky v rámci soustavy NATURA 2000, což jen potvrzuje zachovalost tohoto říčního úseku.

„Je potřeba zdůraznit, že změny způsobené člověkem, jako jsou stavby jezů či vodních elektráren, nebo výstavba ČOV či svedení odpadu z kempu, mají negativní dopady na biodiverzitu včetně ohrožených druhů z Červeného seznamu či soustavy NATURA 2000. U nich s největší pravděpodobností dojde k lokálnímu vyhynutí např. kvůli vzedmutí hladiny v nadjezí, zvýšenému přísunu živin, nedostatku kyslíku či kvůli zániku mikrostanovišť, jako jsou peřejnaté úseky, z důvodu nedostatku vody,“ říká Vojtěch Kolář z Entomologického ústavu BC AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. „Zároveň se jedná o jeden z posledních přírodních úseků řeky Vltavy, jelikož dále po proudu se nachází České Budějovice a následuje Vltavská kaskáda až k soutoku s Labem, kde došlo již k totálnímu zničení původního koryta řeky,“ dodává Vojtěch Kolář.

Vzhledem ke skutečnosti, že se lokalita nachází v chráněné krajinné oblasti a jde též o Evropsky významnou lokalitu, považuje Biologické centrum AV ČR záměr výstavby vodní elektrárny za závažné porušení zásad ochrany přírody.

Problematiku podrobně řeší poslední díl pořadu Nedej se České televize.

Foto nahoře: zdroj Nedej se, Česká televize

Zpět

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×