HR Excellence in Science

Aktivity řešené v roce 2015

1. Aktivita:  Jedinečná diverzita české květeny – kritické zhodnocení endemitů jako základ pro cílenou ochranu národního přírodního bohatství

Řešitelé: Prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.; Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.; RNDr. Jindřich Chrtek, CSc.; Prof. RNDr. František Krahulec, CSc.; Mgr. Klára Kabátová; Mgr. Jan Prančl (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Cílem je první souborné kritické zhodnocení endemických taxonů české květeny s využitím moderních molekulárně-genetických, cytogenetických a experimentálních postupů. Ačkoliv je současná věda zcela globalizovaná, výzkum českého endemismu je téma geogra­ficky specifické a role českých vědců v něm nezastupitelná. Výsledek výzkumu je nezbytným předpokladem k poznání celkové diverzity české flóry i k její efektivní ochraně a využívání.  

 

2. Aktivita:  Management vodních květů sinic pro trvalé zdraví vodních ekosystémů a udržitelnost ekosystémových služeb nádrží 

Řešitelé:  Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.;  Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.; Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.; Mgr. Daniel Jančula, Ph.D.; Mgr. Jan Sadílek (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.)

Nosným cílem této aktivity je aktualizovat, zpřehlednit a kriticky zhodnotit vliv sinic na vodní ekosystémy, metody detekce sinic a jejich toxinů, metody omezení rozvoje sinic a vytvořit tak zázemí pro kvalifikované rozhodování o metodách prevence a omezení rozvoje sinic ve vodních nádržích. K dosažení tohoto cíle bude sestaven panel expertů pro konsiliární rozhodování státní správy a samosprávy, státních i soukromých institucí. Panel expertů bude sloužit také jako konzultační skupina pro mezinárodní projekty a aktivity vedoucí k omezení problémů s rozvojem sinic a bude představovat intelektuální koncentrát odborníků schopných přenést nejnovější poznatky vědy do praxe. Dílčími cíli bude souborně a kriticky zhodnotit  vliv vodních květů sinic na dynamiku a stabilitu vodních ekosystémú (především na kyslíkový  režin nádrží,  dynamiku  společenstev fytoplanktonu,  vodních makrofyt,zooplanktonu  a zoobentosu. Druhým dílčím  cílem  je integrovat  ekotoxikologické informace z antropogenního znečištění vod perzistentními organickými polutanty, toxickými kovy,  farmaky a pesticidy s trofickým znečištěním  povrchových vodživinami, které podporují rozvoj sinic. Sinice pod trofickým tlakem produkují nejen širokou škálu toxinů, ale  mohou kumulovat kovy, POPs, estrogeny apod, čímž výrazně ovlivní transport a mobilitu toxických látek ve vodním ekosystému.

 

3. Aktivita: Genetická banka volně žijících živočichů

Řešitelé: Mgr. Barbora Zemanová, Ph.D.; Mgr. Petra Hájková, Ph.D.; doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.; prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.)

Provozovat a průběžně doplňovat sbírku genetických vzorků volně žijících obratlovců a provozem široce přístupné databáze těchto vzorků umožnit jejich využití ve výzkumu a druhové ochraně. Pro efektivní shromažďování co největšího množství dostupných genetických vzorků vytvořit a koordinovat síť přispěvatelských organizací, pokrývající území celé České republiky a zahrnující všechny organizce, jejichž pracovníci se dostávají do kontaktu s uhynulými jedinci naší fauny nebo mají přístup k jiným genetickým vzorkům (např. z ukončených vědeckých projektů, vzorky v muzeích). Provozem genetické banky usnadnit doplnění genetického aspektu biodiverzity do strategie ochrany přírody v ČR.

 

4. Aktivita: Zpřístupnění a rozvoj sbírek půdních organismů

Řešitelé: RNDr. Dana Elhottová, Ph.D; RNDr. Jiří Jirout, Ph.D.; Ing. Václav Krištůfek, CSc.; Ing. Alena Lukešová, CSc.; RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D; prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)

Cíl aktivity je vytvoření platformy pro bezpečné uchovávání a aktivní využívání živého materiálu půdních mikrobiálních kultur pro vědecké účely a zpřístupnění sbírek široké odborné veřejnosti.

 

5. Aktivita: Popularizační aktivity v rámci Mezinárodního roku půdy, informace o přenosu výsledků půdního výzkumu do praxe

Řešitelé: RNDr. Jiří Jirout, Ph.D.; Ing Václav Krištůfek, CSc.; Mgr. Jiří Petrásek; RNDr. Jana Macková, Ph.D.; RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)

Cíl aktivity je zpřístupnění půdního prostředí pro nejširší okruh veřejnosti s možností porozumění klíčovému významu půdy pro život ekosystémů i člověka.

 

6. Aktivita: Efektivní spolupráce a přenos poznatků do praxe

Řešitelé: Mgr. Michal Schmoranz; Ing. Petr Maršík; Mgr. Dana Míčková; prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.); Mgr. Renata Králová (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Cílem aktivity je vytvořit pracovní platformu aktivně podporující spolupráci ústavů v programu „Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“ s průmyslovými partnery a mezi sebou navzájem, aktivně udržovat tuto platformu a díky ní usnadnit komunikaci, přístup k datům a sdílení citlivých informací v rámci vědeckých institucí a firem sdružených v tomto programu. Zajistit koordinovaný přístup výzkumníků k aplikační sféře. Umožnit zájemcům z pracovišť AV ČR identifikovat a efektivně přenést vědecké poznatky do praxe a zahájit spolupráci s průmyslovými partnery.

 

7. Aktivita: Informační brožury pro veřejnost

Hlavním cílem je prostřednictvím informačních brožur informovat odbornou i širokou veřejnost o aktuálních tématech vědeckého bádání v oblasti zaměření programu ROZE (Rozmanitost života a zdraví ekosystémů). Zdůraznit podíl výzkumníků z pracovišť Akademie věd ČR na řešení naléhavých problémů současné společnosti. V rámci aktivity vznikne v r. 2015 celkem 5 brožur:

Degradace půdy a emise skleníkových plynů z půd a ze zemědělství – nutné zlo? (Autoři: Miloslav Šimek a Jana Macková, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)

Živá půda (Autoři: : Miloslav Šimek, Dana Elhottová, Václav Pižl, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)

Rtuť v životním prostředí (Autoři: Tomáš Navrátil, Jan Rohovec , Geologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Nepůvodní druhy ryb v ČR – nebezpečí pro naše vody? (Autoři: Ing. Pavel Jurajda a kol., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.)

Hormonální látky kolem nás - hrozba 21. století (Autoři: Tomáš Cajthaml, Zdena Hrsinová Křesinová, Mikrobiologický ústav, AV ČR, v. v. i.)

 

8. Aktivita: Vybudování výzkumné laboratoře se zabezpečením BSL-3

Řešitelé: Mgr. Martin Palus; RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.; RNDr. Alena Panicucci Zíková PhD.; MVDr. Kateřina Jirků-Pomajbíková Ph.D.  (Biologické centrum AV ČR, v.  v.  i.)

Cílem aktivity je vybudování výzkumné laboratoře se zabezpečením BSL-3, která bude využita pro nové směry parazitologického a virologického výzkumu Biologického centra AV ČR, v. v. i. Tyto směry výzkumu se budou zabývat agens spadajícími pod zabezpečení BSL-3; tato vysoká úroveň zabezpečení je nezbytnou součástí vědecko-výzkumných ústavů, jejichž cílem je prohlubovat a šířit znalost biologie a ekologie patogenů ohrožující lidské zdraví s cílem pomoci při prevenci a léčbě nemocí lidí i zvířat. Vybudování laboratoře v režimu BSL-3 umožní realizaci některých aktivit pro program Strategie AV21, které by se bez tohoto vybavení nepodařilo realizovat, i přesto, že jsou pro společnost potenciálně velmi přínosné.

Vybavené prostory BSL-3 konkrétně pomohou v rozvoji výzkumu zejména klíšťové encefalitidy a boreliózy, ale umožní i zapojení do dalších českých a mezinárodních projektů vyžadujících tuto úroveň zabezpečení. Tyto prostory budou využity pro práci s  rizikovými agens, jako jsou vysoce virulentní kmeny klíšťové encefalitidy, horečka západního Nilu (neexistující vakcína), hemoragických horeček (omská hemoragická horečka, horečka Kyasanurského lesa atd.), ale i patogenů jako je virus vztekliny (100% smrtnost) a další. V jižních Čechách není dosud laboratoř, která by splňovala požadavky pro práci s těmito patogeny.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×