HR Excellence in Science

Aktivity řešené v roce 2016

V roce 2016 se realizují v rámci programu ROZE Strategie AV 21 tyto aktivity:

1. Optimalizace využívání sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR

Řešitelé: RNDr. Jiří Jirout, Ph.D.– Biologické centrum, Mgr. Barbora Zemanová – Ústav biologie obratlovců, Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D. – Botanický ústav

Cílem aktivity je networking pro rozvoj využití potenciálu sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR a propojení spolupráce napříč AVČR. Cílem je zajištění bezpečného uchovávání cenného materiálu, vybudování sítě pro optimalizaci využívání sbírek a následně pro efektivnější využití nových výzkumných možností.

 

2. Hospodaření v krajině s ohledem na globální změny

Řešitelé: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. – Botanický ústav, RNDr. Jana Macková, Ph.D. – Biologické centrum

Cílem aktivity je sjednotit výzkum o krajině na jednotlivých vědeckých pracovištích AV ČR, představit jejich práci a přeložit ji cílovým uživatelům do srozumitelného jazyka. Vytvořit rámec pro komunikaci na téma vlivu extrémního sucha a povodní a jejich dopadů na krajinu v ČR formou strategických dokumentů a navrhnout konkrétní optimální řešení k minimalizaci negativních vlivů na krajinu.

 

3. Optimalizace a rozvoj platformy pro transfer technologií ROZE

Řešitel: Mgr. Michal Schmoranz – Biologické centrum

Cílem je rozvinout funkčnosti platformy vzniklé v roce 2015, prezentace průmyslovým partnerům a posílení povědomí o zájmu pracovišť zapojených do ROZE o transfer technologií. Dále bude navázána spolupráce s nově vznikajícím centrálním pracovištěm transferu technologií na SSČ AV ČR.

 

4. Jedinečná diverzita české květeny – kritické zhodnocení endemitů

Řešitel: Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D. – Botanický ústav

Cílem je první souborné kritické zhodnocení endemických taxonů české květeny s využitím moderních molekulárně-genetických, cytogenetických a experimentálních postupů a seznámení laické i odborné veřejnosti s výsledky formou knižních a časopiseckých publikací, přednášek, seminářů a specializované expozice.

 

5. Ochrana biodiverzity  - význam pro českou veřejnost a skupiny zabývající se životním prostředím

Řešitel: Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. – Sociologický ústav

Cílem aktivity bude zmapování hodnotových orientací, postojů, motivací a jednání vybraných skupin k ochraně rozmanitosti života a přírodních zdrojů, udržitelnému rozvoji a souvisejícím opatřením veřejných politik a dále srovnání vybraných postojů těchto skupin s postoji reprezentativního vzorku dospělé populace České republiky.

 

6. Informační brožura pro veřejnost „Mikroorganismy v lesních ekosystémech: diverzita, dynamika a funkce“

Řešitel: RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. – Mikrobiologický ústav

Cílem aktivity je vydání informační brožury pro veřejnost „Mikroorganismy v lesních ekosystémech: diverzita, dynamika a funkce“, seznamující populární formou veřejnost s mikrobiálními procesy v lesních ekosystémech.

 

7. Informační brožura pro veřejnost „Invazivní druhy komárů jako potenciální riziko pro biodiverzitu i přenos nebezpečných nákaz“

Řešitel: RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. - Ústav biologie obratlovců

Cílem je vytvoření platformy podporující aktivní spolupráci mezi Akademií věd, Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje, Státním zdravotním ústavem, městem Břeclav a Krajským úřadem Jihomoravského kraje, která bude koordinovat aktivity směřující k omezení výskytu nebezpečných invazivních druhů komárů (především Aedes albopictus) včetně monitoringu, kontroly a také preventivních opatření nutných s ohledem na riziko přenosu nebezpečných nákaz.

 

8. Informační brožura pro veřejnost „Monitoring povodí Lesního potoka"

Řešitel: Doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D. – Geologický ústav

Cílem je sepsat populární formou poznatky nabyté po dobu více než 20ti letého výzkumu na experimentálním povodí Lesní potok.

 

9. Zdraví včel

Řešitelé: Ing. Václav Krištůfek Václav, CSc. – Biologické centrum, Ing. Petra Urajová, Ph.D. – Mikrobiologický ústav

Cílem aktivity je zajistit vědecky založený a koordinovaný postup při studiu výrazně se zhoršujícího zdravotního stavu včelstev v ČR a maximální spolupráci a komunikaci výsledků zúčastněných pracovišť a pracovišť partnerů na sdílení a testování nových metodik a možných řešení. Aktivita v dlouhodobém horizontu podpoří společný vývoj řešení pro zdravou populaci včelstev pro zemědělské potřeby v souladu s udržením a rozvojem zdravých ekosystémů a nastavení metodik pro amatérské i profesionální včelařství a Státní veterinární správu v ČR.

 

10. Popularizace výsledků dlouhodobého ekologického výzkumu vodních ekosystémů a jejich povodí

Řešitel: RNDr. Petr Znachor, Ph.D. - Biologické centrum

Cílem je popularizace dlouhodobého ekologického výzkumu zahrnující cyklus přednášek a seminářů, výstavy leteckých fotografií zkoumaných lokalit a fotografií mikroorganismů a zhotovení české a anglické obrazové brožury shrnující dosavadní poznatky o vývoji několika přirozených a člověkem vytvořených vodních ekosystémů.

 

11. Monitoring indikačních, krypticky žijících druhů ryb šetrnými metodami

Řešitel: Mgr. Petr Blabolil - Biologické centrum

Cílem aktivity je vytvoření a ověření monitorovacího schématu indikačních, krypticky žijících druhů ryb za využití šetrných metod. Získané údaje o populační struktuře modelových druhů budou využity při posuzování ekologické kvality vodních ekosystémů.

 

12. Skrytý svět vodních rostlin

Řešitel: Mgr. Martina Čtvrtlíková, Ph.D. – Biologické centrum

Cílem projektu je seznámit laickou i budoucí odbornou veřejnost (studenty) s výzkumem vodních makrofyt prováděném na pracovišti Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i., a vzbudit její zájem o stav vodních ekosystémů v České republice.

 

13. Genetická charakterizace českých plemen kapra obecného

Řešitel: RNDr. Vlastimil Šlechta, CSc. - Ústav živočišné fyziologie a genetiky

Cílem je pomocí vybraných genetických (jaderných i mt) markerů podrobně charakterizovat strukturu českých regionálních plemen kapra a využít tato data pro možnost další kontroly jejich plemenné jedinečnosti a zároveň i využití těchto znaků ve novém způsobu šlechtění tzv. „marker-assisted breeding.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×