HR Excellence in Science

Aktivity řešené v roce 2017

V roce 2017 se realizují v rámci programu ROZE Strategie AV 21 tyto aktivity:

 1. Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání

Řešitelé: Botanický ústav AV ČR v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Cíl aktivity: Výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke globální změně prostředí, která zahrnuje kromě změn klimatu také bezprostřední vliv člověka v podobě hospodaření. Cílem je v rámci Platformy pro udržitelné hospodaření v krajině zapojit odborníky do veřejné debaty a na základě vědeckých poznatků připravit návrhy potřebných změn právní úpravy reagující na tyto nové poznatky a seznamovat s nimi veřejnost.

 1. Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu

Řešitelé:  Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – SoWa, Botanický ústav AV ČR, v. v. i.,Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Cíl aktivity: Zpřehlednit a analyzovat hlavní výzvy spojené s výzkumem půdních biot v kontextu současných globálních změn. Zpřístupnit závěry vědeckého fóra široké veřejnosti.

 1. Příprava Koncepce národní ochrany genetické diverzity volně žijících organismů

Řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Cíl aktivity: Příprava Koncepce národní ochrany genetické diverzity volně žijících organismů. Potřeba přípravy tohoto dokumentu vychází ze Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016-2025, která byla schválena vládou České republiky dne 9. března 2016. Pracovníci ÚBO již delší dobu spolupracují s orgány státní správy, které se zabývají ochranou. Jedná se jak o výsledky výzkumu, tak o návrhy dokumentů a koncepcí. Jedním z konkrétních opatření je vytvoření Koncepce národní ochrany genetické diverzity volně žijících organismů detailně identifikující priority výzkumu genetické diverzity a aplikaci jeho výsledků, identifikované priority výzkumu RVVI / TA ČR (SOBR, str. 30).  

 1. Terénní exkurse pro veřejnost a základní a střední školy

Řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. – detašované pracoviště Studenec

Cílem aktivity je připravit 10 exkursí s přírodovědnou tématikou pro základní a střední školy a pro veřejnost. Bude se jednat o cca 68 hodinové terénní exkurse s lektory, připravené na míru školám (8 exkursí) a 2 exkurse pro veřejnost.

 1. Zdraví včel

Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. – vědecké pracoviště Třeboň

Cíl aktivity: Experimentálně ověřit vypracované postupy přispívající ke zlepšení zdravotního stavu včelstev. Aktivita se bude podílet na vývoji řešení vedoucího k zajištění zdravých populací včelstev v souladu s udržením a rozvojem zdravých ekosystémů a nastavení metodik pro amatérské i profesionální včelařství a Státní veterinární správu v ČR.

 1. Přirozená pastva: nástroj péče o krajinu a biodiverzitu

Řešitel: Biologické centrum AV ČR v. v. i.

Cíl aktivity: Zprostředkovat formou srozumitelných osvětově-vzdělávacích materiálů a workshopů: i) vědecky podložené zásady péče o krajinu a podpory biodiverzity metodou tzv. přirozené pastvy; ii) představit biodiverzitu nejbohatších společenstev mírného pásu vázaných na nelesní stanoviště udržovaná disturbancemi, zejména pastvou. Cílovými skupinami jsou široká i odborná veřejnost a samosprávy.

 1. Rozvoj, prezentace a popularizace biologických sbírek ústavů Akademie věd

Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Cíl aktivity: Rozvinout sbírky biologického materiálu třech ústavů AV ČR do podoby, kdy: 1) budou technicky dobře vybavené a materiál bude kvalitně skladován, 2) údaje o vzorcích budou široce dostupné, k dispozici pro další využití a 3) se u veřejnosti rozšíří povědomí o existenci a významu sbírek v kontextu špičkového základního i aplikovaného výzkumu AV ČR.

 1. Zdraví opylovači

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cíl aktivity: Přehledně a srozumitelně zdokumentovat soubor virových, bakteriálních a houbových patogenů včel a čmeláků, současně s jejich některými endoparazity. Na základě již naměřených dat ze screeningu v ČR (2016) a dat z následujícího roku představit veřejnosti ucelený seznam chorob, se kterými se lze setkat v chovech včel a čmeláků se zaměřením na jejich včasnou detekci, prevenci a sled zootechnických a veterinárních opatřeních nutných pro jejich eliminaci.

 1. Rozett – platforma transferu technologií

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Úsek transferu technologií

Cíl aktivity: Navázání na aktivity roku 2016, které je třeba realizovat i v následujícím roce v obdobných parametrech navíc rozšířené o intenzivnější komunikaci s aplikační sférou a odbornou veřejností. Tyto aktivity budou na základě poptávky partnerů dále rozšířeny o koordinaci, moderaci a projektovou přípravu pro společné projekty partnerů ať již vznikem konsorcií s aplikační sférou nebo partnerských konsorcií tak, aby tato konsorcia mohla žádat o granty z TAČR, OPPIK, H2020 a jiné.

 1. Dopad Úmluvy o biologické rozmanitosti na výzkum AV ČR, zvláště s přihlédnutím k Nagojskému Protokolu

Řešitel: Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Cíl aktivity: Analyzovat dopad Úmluvy o biologické rozmanitosti a její ratifikace v ČR na výzkumné ústavy AV ČR, zajistit maximální možnou informovanost zainteresované odborné veřejnosti, zprostředkovat relevantním laboratořím ústavů AV ČR komunikační a připomínkovou platformu pro jednání s MŽP a AOPK a zajistit koordinovaně podklady pro případné formální uznání osvědčených postupů při nakládání s genetickými zdroji na ústavech AV ČR. Dalším významným cílem je zajistit jednání na MŽP, AOPK a s evropským ABS Clearing-House o podmínkách pro organizaci regionálního evropského capacity-building workshopu v ČR, na půdě AV ČR (ideálně nejpozději pro rok 2019).

 1. Role rybích feromonů při načasování a synchronizaci reprodukce

Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Cíl aktivity: Zjistit typ a množství ovulačních feromonů uvolňující se ze zralých samic bolena dravého (Leuciscus aspius) a pomocí telemetrických metod stanovit aktivní prostor těchto látek a jejich specifický účinek na reprodukční chování samce bolena.

 1. Aplikace DNA barkódování k výzkumu významných opylovačů

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Entomologický ústav

Cíl aktivity: Zavedení pokročilých metod DNA barkódování pylu s využitím sekvenování nové generace pro výzkum ekologie významných hmyzích opylovačů.

    13. Přednášky a terénní exkurze pro veřejnost a školy

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

    14. Unikátní chovy kmenů myší domácích a příbuzných druhů

Řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Cíl aktivity: Sloučením dvou rozsáhlých kolekcí inbredních kmenů myší domácích a jejich blízce příbuzných druhů rodu Mus uchovat v podobě 60 kmenů pestrost genetické proměnlivosti srovnatelnou s populacemi v přírodě. V dlouhodbějším horizontu zajistit uchovanou genetickou pestrost k asociačním sdudiím lokusů kódující kvantitativně děděné znaky (QTL).

     15. Modelová naučná stezka "ROZE" pro mladé přírodovědce

Řešitel: Botanický ústav AV ČR, v. v. i

Cíl aktivity: Realizace naučné stezky k propagaci výstupů programu ROZE. Primárním cílem projektu je vzdělávání dětí zábavnou formou a prezentace a popularizace výstupů ROZE SAV21. Naučná stezka by měla přispět k výchově nové generace zájemců o přírodu a stát se atraktivní součástí výuky přírodovědy pro všechny stupně škol i příležitostí pro návštěvníkyy, zejména rodiny s dětmi, seznámit se s programem ROZE.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×