HR Excellence in Science

Témata řešené v roce 2018

V roce 2018 se realizují v rámci programu ROZE Strategie AV 21 tato výzkumná témata:

 

 1. Podpora fungování a popularizace biologických sbírek AV ČR

Řešitelé: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR v. v. i.

Cíl tématu: Udržovat a rozvíjet biologické sbírky AV ČR sdružené v tomto tématu tak, aby byl biologický materiál (živý či konzervovaný) co nejkvalitněji zabezpečen, aby sbírky zahrnovaly co nejrůznorodější materiál a mohly tak uspokojovat širokou paletu požadavků a aby byly údaje o sbírkovém materiálu v co největší míře veřejně dostupné a materiál tak byl k dispozici pro využití ve výzkumu či aplikacích. Dalším cílem je informovat odbornou i laickou veřejnost o existenci a významu těchto sbírek.

 

 1. Ekologická infrastruktura krajiny

Řešitelé:  Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – SoWa, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: V rámci Platformy pro krajinu iniciovat, koordinovat a zhotovit podklad pro tvorbu základního dokumentu „Politika krajiny ČR“ představujícího vyjádření všeobecných zásad, strategií, které umožňují přijetí specifických opatření zaměřených na ochranu, správu a plánování ekologické infrastruktury krajiny.

 

 1. Biodiverzita v krajinných souvislostech – motýli a rostliny

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: (1) Zřídit databázi motýlů ČR a cévnatých rostlin s taxonomickými a biologickými charakteristikami relevantními pro posuzování vlivu změn společenstev na biodiverzitu (2) Pořídit a osvojit si moderní dokumentační technologie (dron) pro biologický monitoring a netradiční formy prezentace souvislostí mezi krajinou a biodiverzitou. (3) Pořádat osvětové akce pro veřejnost. (4) Připravit osvětové materiály k problematice reziduí toxických přípravků proti parazitům v trusu zvířat, jejich negativních dopadech na biosféru a možnostech environmentálně šetrné kontroly parazitóz. 

 

 1. Monitoring rybích společenstev pomocí environmentální DNA: zavedení nové metody v podmínkách ČR

Řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Zoptimalizovat neinvazní metodu monitoringu ryb pomocí analýzy environmentální DNA pro podmínky malých vodních biotopů České republiky (střední Evropy). Zavedení této metody umožní průzkum dříve těžko zkoumatelných biotopů a tedy zmapování ohrožených a invazních druhů ryb, které se v těchto biotopech potenciálně vyskytují. Účinnost metody bude testována na základě srovnání s výsledky klasického ichtyologického monitoringu. Metoda má značný aplikační potenciál a také je velmi atraktivním příkladem moderního výzkumu, který bude využit k popularizaci vědy.

 

 1. Od funkční diverzity k biotechnologickému využití hub

Řešitelé:  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Zatímco výzkum druhové diverzity systémů je víceméně rutinní, nedává často odpověď na to, jaký je funkční význam jednotlivých druhů pro ekosystém. Cílem tohoto tématu je (1) popsat funkční diverzitu hub z hlediska jejich schopnosti využívat uhlíkaté látky pro obživu, (2) vytipovat druhy se zajímavým biotechnologickým potenciálem, (3) získat izoláty biotechnologicky nadějných či ohrožených druhů, charakterizovat je a začlenit do sbírky kultur. Dalším cílem je vytvoření online databáze s charakteristikou funkčních vlastností hub.

 

 1. Využití genetických metod k monitoringu diverzity hmyzu v ochraně přírody

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Vyhodnotit použitelnost genetických metod k rutinnímu monitoringu biodiverzity bezobratlých živočichů, zejména hmyzu, a popularizace těchto přístupů mezi širší odbornou veřejností.

 

 1. Invazní paraziti a patogeny

Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR v. v. i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Zmapovat stávající stav invazí parazitických a patogenních organismů na území ČR a sousedících států, prostudovat na vybraných modelech biologické procesy spojené s úspěšnými invazemi a představit problematiku invazí parazitů a patogenů širší veřejnosti.

 

 1. Detekce a redukce invazních druhů na principu feromonových pastí

Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i.

Cíl tématu: (1) Otestovat možnost detekce invazních druhů ryb v období rozmnožování pomocí feromonových pastí. (2) Přiblížit veřejnosti a) problematiku šíření invazních druhů díky činnosti člověka a b) potenciál pro jejich regulaci pomocí feromonů.

 

 1. Skleníkové plyny v zemědělství a lesnictví: analýza, diskuse, syntéza a opatření ke snížení emisí

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: (1) Analýza současného stavu v oblasti emisí skleníkových plynů ze zemědělství a lesnictví, (2) odborná diskuse na dané téma, (3) syntéza poznatků a (4) příprava odborné publikace shrnující relevantní informace a zkušenosti včetně mitigačních opatření (ke snížení emisí).

 

 1. Zdraví včel

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Přispět navrženými experimenty k objasnění příčin špatného zdravotního stavu včelstev včely medonosné (Apis mellifera) a současně provádět osvětovou činnost směrem k laické veřejnosti o významu včely medonosné, zvýšené mortalitě včelstev a možných příčinách, které k této mortalitě vedou.

 

 1. Půdní organismy a služby ekosystémů

Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – SoWa, Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i.

Cíl tématu: Prohloubit znalosti o vztazích mezi půdními organismy a klíčovými procesy půdních ekosystémů. Výsledky by měly sloužit pro zvýšení povědomí o významu půdních organismů u odborné i laické veřejnosti.

 

 1. Mobilita ekotoxických prvků v ekosystému řeky Litavky

Řešitel: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Výzkum mobility ekotoxických prvků (zejména Hg) a dynamiky jejich distribuce v říčním ekosystému řeky Litavky, která byla v minulosti silně ovlivněna historickou těžbou v oblasti Příbrami.

 

 1. Vzdělávání mládeže a veřejnosti, popularizace vědeckého výzkumu a osvětové aktivity

Řešitelé: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: (1) Připravit různé akce se zaměřením na ochranu biodiverzity, akce zaměřené na popularizaci výsledků výzkumu (účast na Veletrhu vědy, výstava v rámci Týdne vědy a techniky). (2) Realizovat minisérii přednášek a setkání o biodiverzitě (vč. např. hub a bezobratlých živočichů) a o ochraně organismů i ekosystémů, (3) zorganizovat několik osvětově zaměřených akcí pro mládež a veřejnost (Den Země, Den půdy apod.), (4) připravit několik výstav ve formě informačních panelů a fotografií, (5) zorganizovat terénní exkurze.

 

 1. Příběh středočeských řek a potoků

Řešitel: Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Popsat hlavní středočeské řeky a významné potoky z hlediska úprav po roce 1890 a zejména po roce 1950, zaměřit se na jejich hlavní problémy (migrační bariéry, morfologie koryta apod.) a navrhnout základní renaturační a revitalizační zásahy.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×