HR Excellence in Science

Témata 2019

V roce 2019 se realizují v rámci programu ROZE Strategie AV 21 tato výzkumná témata:

 

 1. Podpora fungování a popularizace biologických sbírek AV ČR

Řešitelé: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR v. v. i.

Cíl tématu: Udržovat a rozvíjet biologické sbírky AV ČR sdružené v tomto tématu tak, aby byl biologický materiál (živý či konzervovaný) co nejkvalitněji zabezpečen, aby sbírky zahrnovaly co nejrůznorodější materiál a mohly tak uspokojovat širokou paletu požadavků, a aby byly údaje o sbírkovém materiálu v co největší míře veřejně dostupné a materiál tak byl k dispozici pro využití ve výzkumu či aplikacích. Dalším cílem je informovat odbornou i laickou veřejnost o existenci a významu těchto sbírek.

 

 1. Voda a půda pro krajinu

Řešitelé:  Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – SoWa, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: V rámci Platformy pro krajinu formulovat opatření sloužící k podpoře ukládání (sekvestrace) uhlíku a vody v krajině změnou užívání krajiny a lesního a zemědělského managementu.

 

 1. Repatriace vyhynulých a podpora ohrožených druhů rostlin a živočichů v biotopech obnovených přirozenou pastvou velkých kopytníků

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Repatriace vyhynulých a podpora ohrožených, v řadě případů vymírajících, druhů rostlin a živočichů v nelesních biotopech bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice (BVVP Milovice – cílová lokalita) obnovených přirozenou pastvou velkých kopytníků. Kontinuita opatření na podporu biodiverzity běžících v rámci programu ROZE, osvěta a aktivní zapojení veřejnosti. 

 

 1. Kontinuální vzdělávání a popularizace vědeckého výzkumu: změna klimatu a její dopady na obratlovce

Řešitel: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Formou různorodých popularizačních aktivit (přednášky, terénní cvičení, pracovní listy…) vzdělávat veřejnost především v otázkách změny klimatu a důsledků, které z této změny plynou pro různé skupiny obratlovců. Přiblížit výzkum na ÚBO široké veřejnosti.

 

 1. Od funkční diverzity k biotechnologickému využití a ochraně hub

Řešitelé:  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Zatímco výzkum druhové diverzity systémů je víceméně rutinní, nedává často odpověď na to, jaký je funkční význam jednotlivých druhů pro ekosystém. Cílem tohoto tématu je (1) popsat funkční diverzitu hub z hlediska jejich schopnosti využívat uhlíkaté látky pro obživu, (2) vytipovat druhy se zajímavým biotechnologickým potenciálem, (3) získat izoláty biotechnologicky nadějných či ohrožených druhů, charakterizovat je a začlenit do sbírky kultur. Dalším cílem (4) je vytvoření online databáze s charakteristikou funkčních vlastností hub, (5) vytipovat výživové požadavky hub při růstu na standardizovaných médiích a stanovit tak jejich základní nároky na prostředí, ve kterém se vyskytují s ohledem na jeho kontaminaci člověkem. 

 

 1. Diverzita přehlížené skupiny parazitoidů: mouchy čeledi Tachinidae

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: (1) Přispět k poznání přehlížené skupiny parazitoidů hmyzu, much čeledi Tachinidae, s pomocí vybudování moderní sbírky na Entomologickém ústavu se zaměřením na druhy vyskytující se v ČR. (2) Kompletace databáze sekvencí COI, která slouží ke genetické identifikaci jednotlivých druhů. (3) Zhodnocení parazitace mouchami čeledi Tachinidae v ekologických studiích i při monitoringu škůdců na základě dat z databáze.

 

 1. Invazní paraziti a patogeny

Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Botanický ústav AV ČR v. v. i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: (1) Dokončit mapování stavu invazí parazitických a patogenních organismů na území ČR a sousedících států, které bylo započato v r. 2018 (2) Prostudovat na vybraných modelech biologické procesy spojené s úspěšnými invazemi a představit problematiku invazí parazitů a patogenů širší veřejnosti.

 

 1. Role feromonové komunikace v rozmnožování ryb

Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i.

Cíl tématu: (1) Zjistit množství ovulačních feromonů uvolňující se ze zralých samic bolena dravého (Leuciscus aspius) a v kontrolovaném experimentu zjistit jejich specifický účinek na samce. (2) Popularizace programu ROZE pomocí přednášek a článků publikovaných v časopisech s velkým ohlasem veřejnosti (např. Rybářství).

 

 1. Současný vývoj populací prasete divokého a jeho vliv na evropské ekosystémy

Řešitel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Napříč ústavy AV ČR nalézt a propojit badatele, jejichž současná práce může přispět k lepšímu pochopení důvodů populační exploze prasete divokého (Sus scrofa) a jejích důsledků pro evropské ekosystémy, jejich bio-diversitu, stabilitu či obecněji „zdraví“, stejně tak jako pro ekonomické a další lidské aktivity.

 

 1. Zdraví a dlouhověkost včel

Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Přispět k objasnění příčin špatného zdravotního stavu u včely medonosné (Apis mellifera), a to především s ohledem na nepřirozené podněcování plodové aktivity či nutriční skladbu příkrmů podávaných včelám v bezsnůškovém období a přispět do celospolečenské diskuze o zdravotním stavu a potřebách včel. Projekt bude sledovat charakteristiky včelstev v tzv. inteligentním včelím úle (IVÚ) ve vztahu k výživě, populační dynamice a zdravotnímu stavu včelstev. Součástí tématu je provádění osvětové činnosti směrem k laické veřejnosti o významu včely medonosné a o možných příčinách současné zvýšené mortality včelstev.

 

 1. Půdní organismy a služby ekosystémů

Řešitelé: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – SoWa, Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. i.

Cíl tématu: Prohloubit znalosti o vztazích mezi půdními organismy a klíčovými procesy půdních ekosystémů. Výsledky by měly sloužit pro zvýšení povědomí o významu půdních organismů u odborné i laické veřejnosti, zejména k využití těchto poznatků pro podporu hromadění organické hmoty v půdě.

 

 1. Přenos znalostí a využití výsledků výzkumu programu ROZE AV21

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Přenos znalostí a technologických výstupů ROZE s aplikačním potenciálem do praxe, vyhledávání partnerů z řad podniků, institucí státní správy i samosprávy a výzkumných organizací pro navazující projekty, zajištění ochrany duševního vlastnictví vzniklého v rámci řešení programu ROZE, zajištění smluvní ochrany a mezioborové síťování ROZE s dalšími programy Strategie AV21.

 

 1. Živá půda prakticky

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Cíl tématu: Výchova a vzdělávání odborné veřejnosti (zemědělců, lesníků, ochránců přírody) a mládeže (studentů a žáků) v oblasti ochrany biodiverzity a ekosystémových služeb půdy. Poskytnutí praktických návodů k šetrnému a setrvalému využívání půdy, a to jak ve velkovýrobním měřítku, tak v podmínkách zahrádkářů a malých pěstitelů i chovatelů.

 

 1. Výchova a vzdělávání v oblasti ochrany biodiverzity a ekosystémových služeb

Řešitel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

 

Cíl tématu: Výchova a vzdělávání veřejnosti včetně mládeže, studentů a žáků v oblasti ochrany biodiverzity a ekosystémových služeb; osvěta a aktivní zapojení veřejnosti do problematiky ochrany přírody; popularizace výsledků výzkumu v předmětné oblasti (půda, voda, krajina, biodiverzita, ekosystémové služby půdy a vody).

 

Příprava témat 2019

V rámci řešení programu ROZE se dne 26. 6. 2018 uskutečnilo jednání koordinační rady a setkání řešitelů programu ROZE (viz prezentace a zápisy níže).

Zájemci o zapojení se do programu ROZE v roce 2019 vyplní 2 formuláře – návrh výzkumného tématu na rok 2019 a návrh rozpočtu výzkumného tématu na rok 2019. Oba vyplněné soubory je potřeba zaslat do 17. 8. 2018 tajemnici programu V. Zázvorkové (tajemnik.roze@bc.cas.cz).

Harmonogram přípravy:

 • navrhovatelé odevzdají tajemnici programu návrhy na výzkumná témata vč. rozpočtu pro navrhované téma do 17. 8. 2018
 • koordinační rada vyhodnotí návrhy do 31. 8. 2018
 • koordinátor (BC) si vyžádá případné úpravy návrhů do 12. 9. 2018
 • koordinační rada programu projedná plán do 20. 9. 2018
 • koordinátor předloží plán a zprávu na KAV do 27. 9. 2018

 

Bližší informace a soubory ke stažení:

 • Prezentace z jednání koordinační rady a setkání řešitelů programu ROZE 2018 (ke stažení zde)
 • Zápis ze setkání řešitelů programu ROZE 26. 6. 2018 (ke stažení zde)
 • Zápis z jednání koordinační rady programu ROZE 26. 6. 2018 (ke stažení zde)
 • Formulář – návrh výzkumného tématu na rok 2019 (ke stažení zde)
 • Formulář – návrh rozpočtu výzkumného tématu na rok 2019 (ke stažení zde)

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×