HR Excellence in Science

Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

rozmanitost života a zdraví ekosystémů

Zachování kvalitního životního prostředí představuje jednu ze závažných výzev, kterým čelí současná společnost. Již dnes se v některých oblastech velmi negativně projevuje nedostatek nebo pokles kvality hlavních složek ekosystémů, jako jsou půda nebo voda. Přitom pouze zdravé ekosystémy mohou být základem dobrého fungování společnosti a jsou podmínkou pro její rozvoj.  Narušování přirozené rozmanitosti života – biologické rozmanitosti (biodiverzity) – a oslabování základních funkcí ekosystémů (ekosystémových služeb) silně zvyšují rizika existence lidské společnosti a jejího blahobytu.

 

Náplní programu je studium biodiverzity na úrovni molekul, genů, druhů, společenstev a ekosystémů jakož i výzkum zacílený na pochopení mechanismů klíčových biogeochemických cyklů a toků látek a energie mezi složkami ekosystému. Hierarchické členění biodiverzity vytváří mimořádně vhodné příležitosti k mezioborové spolupráci.  Náplní je i studium koevoluce a vzájemných vztahů druhů, výzkum invazních druhů a jejich vlivu na původní ekosystémy, hodnocení genetické diferenciace v populacích a procesů vzniku nových druhů. Program se rovněž zabývá ochranou a zachováním biologické rozmanitosti jako společenským a veřejně politickým tématem, jelikož bez pochopení hodnot, postojů, názorů a chování občanů nelze vytvořit a implementovat účinné politiky k ochraně ekosystémů.

Metodicky program propojuje biologické, ekologické, geologické i společensko-vědní disciplíny s ambicí přinést originální a komplexní poznatky o biodiverzitě a jejím významu pro lidskou společnost na pozadí abiotických složek prostředí, jakož i poznatky o struktuře a funkcích suchozemských i vodních ekosystémů.

Získané výsledky se uplatní v trvale udržitelných systémech ochrany rostlin, v zemědělství, lesnictví, rybářství a dalších oborech využívajících ekosystémové služby. Výstupem budou též teoretické a praktické přístupy k péči o životní prostředí, moderní východiska ochrany přírody a krajiny i další doporučení sledující účelné a udržitelné využívání přírodních zdrojů lidskou společností, v důsledku zajišťující kvalitní život. Významnou součástí programu je komunikace s veřejnou správou, státní správou i samosprávami, a v neposlední řadě i s nejširší veřejností s cíleným zaměřením na různé skupiny obyvatelstva.

 

TEMATICKÉ CELKY:

A. Biologické sbírky, genetické banky a databáze – unikátní zdroj a pokladnice informací

Řešitelé – koordinátoři tématu: prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., Mgr. Barbora Zemanová, Ph.D. (Ústav biologie obratlovců)

B. Biodiverzita v čase a prostoru – základ pro poznání biologické rozmanitosti a  pro ochranu krajiny

Řešitel – koordinátor tématu: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. (Botanický ústav)

C. Koevoluce organismů, invazní organismy a biodiverzita 

Řešitel – koordinátor tématu: doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D. (Biologické centrum)

D. Ochrana biodiverzity, ekosystémů a území – zajištění kvalitních ekosystémových služeb pro budoucnost

Řešitel – koordinátor tématu: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (Mikrobiologický ústav)

E. Společenská dimenze ochrany biologické diverzity, výchova veřejnosti, popularizace výsledků výzkumu, transfer technologií

Řešitel – koordinátor tématu: prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (Biologické centrum)

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×