HR Excellence in Science

Národní poskytovatelé

Mezi nejvýznamnější národní poskytovatele patří Grantová agentura České republiky (GAČR) a Technologická agentura (TAČR).  

GAČR účelovou formou podporuje základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Hospodaří s prostředky přidělenými státním rozpočtem a to od roku 1993.

 

V roce 2017 provádí vědci Biologického centra AV ČR v roli řešitele nebo spoluřešitele základní výzkum za podpory celkem 65 grantů, z toho 4 projekty centra excelence a 5 grantů podaných mladými vědci.

Projekty centra excelence:

GB14-36098G Centrum pro tropickou biologii

GBP501/12/G055 Centrum fotosyntetického výzkumu

GBP501/12/G090 Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin

GBP505/12/G112 ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie

 

TAČR byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do r. 2009 roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

 

V roce 2020 byly podpořeny tyto projekty:

Projekt programu Prostředí pro život:

SS01020450 Biologický boj s kůrovci a klikorohy pomocí entomopatogenních hub. Vývoj biotechnologie a její aplikace pro obnovení rovnováhy v lesních ekosystémech

SS01010526 Mitigace důsledků globální klimatické změny na denní motýly zahrnuté do Směrnice o stanovištích EU

V roce 2021 jsou podpořeny tyto projekty:

TO01000295 Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku

TO01000220 Osud a budoucnost uhlíku v lesích

TO01000202 Pitná voda -připravenost na budoucnost

 

Projekt TAČR Zéta

TJ04000555 MAIA (Metabolomic Artificial Intelligence Analysis) - Vývoj informatických a pokročilých nástrojů umělé inteligence pro zpracování a vytěžování metabolomických dat a jejich propojení s komplexními biologickými a klinickými informacemi

 

V roce 2019 byly podpořeny tyto projekty:

Projekt programu Národní centra kompetence:

TN01000008 Centrum elektronové a fotonové optiky

 

Projekt programu ZÉTA:

TJ02000107 Testování nového akaricidu pro eliminaci promoření chovu drůbeže čmelíkem kuřím

TJ02000012 Zvýšení přirozeného reprodukčního potenciálu rheofilních ryb na člověkem ovlivněných tocích

 

Projekt programu GAMA 2:

TP01010022 Podpora ověření aplikačního potenciálu 2.0 na Biologickém centru AV ČR

 

Z realizovaných projektů aplikovaného výzkumu na Biologickém centru v roce 2015 lze zmínit:

Projekty programu Centra kompetence:

TE01020118 Elektronová mikroskopie

 

Projekty programu Alfa:

TA02021501 Management populací evropsky významných druhů hmyzu: Efektivní, vědecky podložené metody ochrany saproxylických druhů brouků uvedených ve Směrnici o stanovištích na základě detailních znalostí jejich potřeb a rozšíření

TA04011751 Komplexní automatizace metabolomické analýzy biologických vzorků

TA04021342 Sedimenty vodních děl - identifikace, kvantifikace, charakterizace, sanace - nové postupy s ekonomickou efektivitou.

 

Projekt programu Gama:

TG02010034  BCAV21 - Podpora komercializace výsledků VaV na BC

 

Projekty programu Epsilon:

TH02030633 Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích

TH02030709 Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční 

TH04030289 Sanace sedimentů - integrované fyzikální, chemické a biologické postupy pro ekonomicky efektivní zpracování dekontaminovaných dnových nánosů

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×