HR Excellence in Science

Národní poskytovatelé

Mezi nejvýznamnější národní poskytovatele patří Grantová agentura České republiky (GAČR) a Technologická agentura (TAČR).  

GAČR účelovou formou podporuje základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Hospodaří s prostředky přidělenými státním rozpočtem a to od roku 1993.

 

V roce 2017 provádí vědci Biologického centra AV ČR v roli řešitele nebo spoluřešitele základní výzkum za podpory celkem 65 grantů, z toho 4 projekty centra excelence a 5 grantů podaných mladými vědci.

Projekty centra excelence:

GB14-36098G Centrum pro tropickou biologii
GBP501/12/G055 Centrum fotosyntetického výzkumu
GBP501/12/G090 Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin
GBP505/12/G112 ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie

 

TAČR byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do r. 2009 roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

 

V roce 2024 byly podpořeny tyto projekty:

Projekty programu Prostředí pro život:

SS07010270 Genetická diverzita a struktura populací okáče skalního (Chazara briseis): implikace pro jeho ochranu a repatriaci
SS07010439 Rozvoj a ověřování lokálních opatření na dlouhodobou podporu půdních organismů a žádoucích skupin bezobratlých na intenzivně zemědělsky obhospodařovaných plochách
SS07010197 Využití genomiky pro ochranu hmyzu v ČR: motýli jako modelová skupina
SS07010308 Vliv lesního požáru na půdu, hydrologii a bilanci ekologicky významných prvků v kontextu přítomné vegetace
SS07010132 Nová rizika přicházejí, avšak stará zůstávají: Vyhodnocení kontaminace bioty vod polutanty s možným dopadem na lidské zdraví včetně detekce cest vnosu z historických i aktuálních zdrojů. Modelový příklad povodí Ohře
SS07020063 Revitalizace fytotoxických půd pomocí sinic a řas
SS07020018 Řasové louky: bioremediační technologie pro ekologickou obnovu vodních biotopů
SS07020400 Dekáda změn v biodiverzitě zemědělské krajiny - informace z monitoringu karanténních škůdců

 

V roce 2023 byly podpořeny tyto projekty:

Projekty programu Trend:

FW10010308 Formulace akaricidního přípravku na eliminaci významného parazita drůbeže - Dermanyssus gallinae
FW10010417 Využití biotechnologických postupů pro zvýšení kvality, efektivity a konkurenceschopnosti produkce sadby borůvky a zástupců rodu Rubus.

Projekt programu Prostředí pro život:

SS73020005 Integrovaný monitoring parazitů v měnícím se prostředí

 

V roce 2022 byly podpořeny tyto projekty:

Projekt programu Národní centra kompetence

TN02000020 Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky
TN02000069 Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace

 

V roce 2021 jsou podpořeny tyto projekty:

TO01000295 Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku
TO01000220 Osud a budoucnost uhlíku v lesích
TO01000202 Pitná voda -připravenost na budoucnost

 

V roce 2020 byly podpořeny tyto projekty:

Projekt programu Prostředí pro život:

SS01020450 Biologický boj s kůrovci a klikorohy pomocí entomopatogenních hub. Vývoj biotechnologie a její aplikace pro obnovení rovnováhy v lesních ekosystémech
SS01010526 Mitigace důsledků globální klimatické změny na denní motýly zahrnuté do Směrnice o stanovištích EU

 

Projekt TAČR Zéta

TJ04000555 MAIA (Metabolomic Artificial Intelligence Analysis) - Vývoj informatických a pokročilých nástrojů umělé inteligence pro zpracování a vytěžování metabolomických dat a jejich propojení s komplexními biologickými a klinickými informacemi

 

V roce 2019 byly podpořeny tyto projekty:

Projekt programu Národní centra kompetence:

TN01000008 Centrum elektronové a fotonové optiky

 

Projekt programu ZÉTA:

TJ02000107 Testování nového akaricidu pro eliminaci promoření chovu drůbeže čmelíkem kuřím
TJ02000012 Zvýšení přirozeného reprodukčního potenciálu rheofilních ryb na člověkem ovlivněných tocích

 

Projekt programu GAMA 2:

TP01010022 Podpora ověření aplikačního potenciálu 2.0 na Biologickém centru AV ČR

 

Z realizovaných projektů aplikovaného výzkumu na Biologickém centru v roce 2015 lze zmínit:

Projekty programu Centra kompetence:

TE01020118 Elektronová mikroskopie

 

Projekty programu Alfa:

TA02021501 Management populací evropsky významných druhů hmyzu: Efektivní, vědecky podložené metody ochrany saproxylických druhů brouků uvedených ve Směrnici o stanovištích na základě detailních znalostí jejich potřeb a rozšíření
TA04011751 Komplexní automatizace metabolomické analýzy biologických vzorků
TA04021342 Sedimenty vodních děl - identifikace, kvantifikace, charakterizace, sanace - nové postupy s ekonomickou efektivitou.

 

Projekt programu Gama:

TG02010034  BCAV21 - Podpora komercializace výsledků VaV na BC

 

Projekty programu Epsilon:

TH02030633 Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích
TH02030709 Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční 
TH04030289 Sanace sedimentů - integrované fyzikální, chemické a biologické postupy pro ekonomicky efektivní zpracování dekontaminovaných dnových nánosů

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×