HR Excellence in Science

Biomanipulace

Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007417

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum

Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Nositel projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Hlavní řešitel projektu: prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.

Rozpočet projektu:  64 626 056,64 Kč

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2022

Kofinancování BC AV ČR: 5 %

 

Popis:

Projekt staví na principu biomanipulace rybí obsádkou nezávisle objeveném v ČR a USA. Principem bude >80% snížení biomasy planktonožravých ryb ve třech podrobně sledovaných korytovitých nádržích a vyvolání kaskádového efektu na trofický řetězec. Součástí je principiální a ekonomické zhodnocení potenciálních přínosů biomanipulace na různě živinově zatížených nádržích a posouzení aplikovatelnosti odlovů planktonožravých ryb pro zvyšování ekologického potenciálu a kvality vody nádrží a jezer.

 

Cíle:

Cílem projektu je provést a vyhodnotit vzorové biomanipulační experimenty na třech nádržích (Římov, Klíčava, Žlutice) s důrazem na následující aspekty:

  1. Biomanipulace: Otestování pilotní provozní těžby biomasy ryb a dosažení významného (>80%) snížení biomasy planktonožravých ryb včetně odstranění fosforu obsaženého v tělech ryb vylovených z nádrží.
  2. Kvantifikace kaskádových dopadů snížení rybí obsádky na společenstva vodních organizmů všech trofických úrovní a koloběh živin během několika let po biomanipulaci. Zvýšení průhlednosti vody skrze zvýšenou účinnost, složení a početnost filtrujícího zooplanktonu, který nebude likvidován rybí obsádkou a následné snížení biomasy fytoplanktonu a bakterií, která bude účinněji odstraňována zooplanktonem.
  3. Podpora rozvoje oživení litorálu nádrží jakožto alternativního recipientu živin a habitatu s velkou druhovou a strukturální diverzitou.
  4. Principiální a ekonomické zhodnocení potenciálních přínosů biomanipulace pro kvalitu vody na různě živinově zatížených nádržích.
  5. Posouzení aplikovatelnosti odlovů planktonožravých ryb jako cesty zvyšování ekologického potenciálu nádrží a jezer.

Takto provedené vzorové biomanipulace umožní rozpracovat strategii a metodiku pro další použití ve vodním hospodářství ČR, případně sousedních států.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×