HR Excellence in Science

BYCZ01-020 – Sumava Fish Jewels

Projekt Živé klenoty pod vodní hladinou Šumavy

Akronym: Sumava Fish Jewels

Registrační číslo projektu: BYCZ01-020

Program: Program INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027

Prioritní osa: 2 Přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí

Specifický cíl priority programu: 2 - RSO2.7 - Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vedoucí partner LP1: Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Projektový partner PP2: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projektový partner PP3: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald NPV-BW

Asociovaný partner k LP1: Správa Národního parku Šumava

Celkový rozpočet projektu:

1 436 936,25 €

Řešitel projektu za BC AV ČR, v. v. i.:

RNDr. Petr Blabolil, PhD.

Doba realizace:

1. 9. 2023 – 31. 8. 2026

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je získat přesné poznatky na základě moderních a šetrných metod monitoringu. Na základě těchto údajů vypracovat společné dokumenty k nastolení koordinované koncepce ochrany přirozených populací indikačního druhu pstruha obecného ve volných vodách. Tímto dojde k posílení odolnosti populací vůči klimatickým změnám, zajištění zachování fungujících ekosystémů pro další generace a naplnění dlouhodobých cílů a koncepce programových oblastí (např. zásady hospodaření v obou národních parcích).

Tyto výstupy projektu budou komunikovány s institucemi odpovědným za správu vodních toků v programové oblasti za účelem zvýšení efektivity managementu. Obdobně budou výsledky projektu šířeny prostřednictvím médií rybářským podnikům, rybářským spolkům a sdružením, jakožto i široké veřejnosti a vzdělávacími institucemi.

Popis:

Projekt si klade za cíl přispět ke koordinované koncepci ochrany volných vod prostřednictvím ochrany populací vlajkového druhu pstruha obecného na české a německé straně Šumavy. Vlajkovým druhem je veřejnosti dobře známý, komerčně významný, a především klíčový druh pro stabilitu vodního ekosystému (vrcholový predátor a klíčový článek v životním cyklu kriticky ohrožené perlorodky říční) pstruh obecný. V oblasti Šumavy bude proveden detailní ichtyologický monitoring včetně genetických analýz vlajkového druhu a analýzy výskytu rybích parazitů pomocí neinvazivní environmentální DNA. Pokryto bude území s různým managementem (bezzásahové oblasti i sportovní rybářské revíry) v obou státech, neboť voda ani ryby hranice nerespektují, aby byly identifikovány významné populace zasluhující zvýšenou ochranu (centra ochrany s genetickou bankou v přirozeném prostředí) i populace silně postiženy vysazováním geneticky nepůvodních ryb (oblasti pod vysokým tlakem sportovního rybolovu). V programovém území dojde k výraznému zefektivnění rybářského managementu a přenosu zkušeností mezi správci krajinných území, ochránci přírody, rybářskými hospodáři a zájmovými spolky.

 

www.fishjewels.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×