HR Excellence in Science

OBUVV

Projekt OBUVV – Odstraňování Bariér v Uplatnění Výsledků Výzkumu

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000641

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_014 pro Budování expertních kapacit - transfer technologií v prioritní ose 2 OP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Nositel projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partner: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Petr Maršík

Rozpočet projektu: 14 986 221,00 Kč (z toho BC: 11 652 621,00 Kč)

Doba realizace: 09/2017 – 08/2021

Kofinancování BC AV ČR: 5 %

 

Popis:

Projekt je zaměřen na zvýšení odborné kompetence zaměstnanců a spolupráci s aplikační sférou na Oddělení transferu technologií Biologického centra AV ČR, v. v. i. (OTT). Za pomoci partnera projektu bude nastaven systém, který umožní rozšířit financování aktivit VaVaI o alternativní zdroje. Součástí projektu bude tvorba analýz, úprava procesního nastavení TT a zřízení informačního systému. Odborný tým i vědečtí pracovníci k tomuto účelu využijí i zkušenosti ze zahraničních pracovišť  (např. USA).

 

Cíle:

Cílem projektu je upevnění pozice Oddělení transferu technologií BC v rámci struktury BC a  vytvoření stabilního a fundovaného týmu expertů, ve smyslu optimalizace a rozvoje, s jasně nastavenými procesy a řízení transferu technologií v organizaci. Tím bude zajištěna maximální možná podpora systematickému směřování BC na aplikovaný a orientovaný výzkum, podpořena stabilně ukotvenými procesními postupy. Projekt je zaměřen na odstranění bariér, které aktuálnímu využití výsledků výzkumu v praxi brání. Průběžný stav potenciálních a probíhajících spoluprací bude evidován v nově pořízeném informačním systému a bude podpořen systematickou spoluprací vědeckých pracovníků s experty z OTT.

Dále bude v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3 strategii a ve spolupráci s Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání (JAIP) analyzována a ustanovena systémová podpora využití neveřejných zdrojů pro financování výzkumu na BC. Tato aktivita odráží potřebu zvýšení spolupráce a technologického transferu identifikovanou v Klíčové oblasti změn B v regionální RIS3.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×