HR Excellence in Science

SoWa - INFRASTRUKTURA PRO VÝZKUM EKOSYSTÉMŮ

Název projektu: Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy a vody

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Nositel projektu: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partneři:

  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Univerzita Karlova v Praze
  • Česká geologická služba

Hlavní řešitel projektu: prof. Ing. et Mgr. Jan Frouz, CSc.

Rozpočet projektu: 113 794 000,00 Kč (z toho BC: 88 161 000,00 Kč)

Doba realizace: 05/2017 – 04/2020

Kofinancování BC AV ČR: 5 %

 

Popis:

Projekt je zaměřen na detailní studium biotických a abiotických procesů a interakcí mezi půdními a vodními ekosystémy v mikro-, mezo- a makroměřítku a zlepšení vybavení, modernizaci a rozvoj VI SoWa, www.soilwater.cz, o unikátní experimentální povodí, mezokosmy a řadu vysoce sofistikovaných přístrojů. Česká republika tímto projektem získá novou mezinárodně respektovanou výzkumnou infrastrukturu pro komplexní monitorování půdních a vodních ekosystémů v kontextu trvale udržitelného využívání krajiny.

 

Cíle:

Hlavním cílem projektu je detailní studium biotických a abiotických procesů a interakcí mezi půdními a vodními ekosystémy v mikro-, mezo- a makroměřítku v rámci šesti výzkumných programů:

(VP1) Biologické procesy a transformace živin v půdních a vodních ekosystémech,

(VP2) Vliv interakcí mezi půdou a rostlinami na koloběh uhlíku a živin v terestrických ekosystémech,

(VP3) Vliv půdních organizmů a interakcí mezi půdou a rostlinami na tvorbu agregátů a vývoj půdního profilu,

(VP4) Půdní organizmy na redoxním gradientu a vliv tohoto gradientu na interakce mezi bezobratlými a mikroorganizmy,

(VP5) Vlastnosti druhů, živiny, struktura a energetika potravních sítí sladkovodních ekosystémů,

(VP6) Přeměna živin v sedimentech a role methanogenního uhlíku v potravních sítích.

Všechny výzkumné programy jsou vzájemně úzce propojeny a navázány na výzkumné sekce VI SoWa. Společně zlepšují naše pochopení a znalosti o komplexních biotických a abiotických interakcích ovlivňujících tok živin uvnitř i mezi půdou a vodními ekosystémy.

 

Stěžejním cílem projektu je také zlepšení vybavení, modernizace a rozvoj VI SoWa o řadu unikátních, jedinečných a vysoce sofistikovaných přístrojů. V rámci projektu bude využíváno unikátní experimentální povodí a sada experimentálních mezokosmů a VI SoWa bude nově vybavena o řadu citlivých přístrojů, např. IRMS, GC_QTOF, HPLC, UHPLC, UV/VIS spektrofotometr, multifrekvenční širokopásmový echolot, loď, gazometrický systém, měřič průtoku, mikroskopy, RT PCR a další, které významně zvýší citlivost, selektivitu, kvalitu a kvantitu analýz. Tím se zvýší prestiž a atraktivita VI SoWa pro spolupráci s významnými zahraničními výzkumnými institucemi a univerzitami a zapojení VI SoWa do mezinárodních výzkumných projektů.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×