HR Excellence in Science

Genderová rovnost v Biologickém centru AV ČR

Cíle strategie Úřadu vlády pro roky 2021–2030 následuje i Biologické centrum. Se svými cca 800 zaměstnanci je velkou multikulturní vědecko-výzkumnou institucí. Téma genderu BC aktivně řeší od roku 2016 jako součást aktivit směřujících k získání ocenění HR Award. V návaznosti na plnění bodů Akčního plánu byla posílena i aktivita směřující k tématům obsahující problematiku genderu.

Samostatný dokument Gender Equality Plan (GEP) byl přijat vedením BC k 1.1.2022. Rovnost a férovost jsou jedněmi ze základních priorit. BC dodržuje zásady rovnosti dlouhodobě ve vazbě na zákoník práce ČR, Etický kodex AV ČR a Etický kodex BC. Jedná se o principy diverzity, inkluze a rovnosti. Ukazatele rovnosti žen a mužů a dostupnost údajů členěných podle jednotlivých kategorií hrají důležitou roli při uplatňování gender mainstreamingu. Ženy a muži mají na BC stejná práva a možnost sebeurčení ve všech aspektech a fázích pracovního života. BC podporuje vzájemný respekt a uznání, možnost svobodné výměny názorů, myšlenek a zkušeností. V rámci běžného chodu instituce BC přistupuje rovně ke všem zaměstnancům v zohlednění všech rozmanitostí (sociálních, národnostních, etnických, genderových, sexuálních, náboženských, ekonomických, vzdělanostních, zdravotních nebo věkových). BC vytváří rovnocenné pracovní podmínky všem zaměstnancům od administrativních, technických, začínajících výzkumných pracovníků až po zkušené seniorní pracovníky. BC také podporuje sladění pracovního a osobního života svých zaměstnanců.

BC si stanovilo 5 základních oblastí, ve kterých realizuje celkem 13 cílů. Jedná se o oblasti:

1) rovnováha pracovního a nepracovního života, kultura organizace a boj se stereotypy;

2) Genderová vyváženost na manažerských pozicích a v rozhodovacích orgánech;

3) Rovnost pohlaví při náboru a kariérním postupu;

4) Začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a inovací;

5) Prevence genderově motivovaného násilí, včetně sexuálního obtěžování.

Gender Equality Plan

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×