Grantový program BC

2. výzva

Základní rámec programu

Grantový program Biologického centra AV ČR, v. v. i., (dále jen Grantový program BC) neinvestičního charakteru slouží na krytí finančních nákladů spojených s vycestováním začínajících vědeckých pracovníků na zahraniční stáž anebo mezinárodní konferenci. Grantový program vznikl a je financován v rámci projektu „Začlenění Biologického centra AV ČR, v. v. i., do Evropského výzkumného prostoru“ (dále jen IBERA) a vyhlašuje se jedenkrát ročně. 

Grantový program BC administrovaný v rámci projektu IBERA slouží pro nastartování a vytvoření podmínek pro dlouhodobou finanční podporu začínajících vědeckých pracovníků z institucionárních prostředků BC.

 

Odůvodnění programu

Účelem Grantového programu BC je podpora profesního růstu začínajících vědců a vědkyň, kteří stojí na prahu své vědecké kariéry a dosud neměli možnost získat finanční prostředky na zahraniční stáž anebo účast na zahraničních vědeckých konferencích.

Přidělená finanční podpora musí mít souvislost s předmětem výzkumu žadatele a bude využita výhradně na pokrytí cestovních nákladů spojených se zahraniční stáží anebo aktivní účastí na zahraniční konferenci žadatele (především náklady na dopravu, ubytování, konferenční poplatek). 

Grantový program BC má dva podprogramy:

  • Podpora účastí začínajících vědců na zahraničních konferencích (Podprogram A)
  • Podpora účastí začínajících vědců na zahraničních stážích (Podprogram B)

 

 

Tabulka – předpokládaný počet schválených žádostí a maximální výše finanční podpory v jednotlivých podprogramech v roce 2019

Podprogram

Předpokládaný minimální počet schválených žádostí

Maximální výše finanční podpory/žádost

Podpora účastí začínajících vědců na zahraničních konferencích (Podprogram A)

13

50 000,-Kč

Podpora účastí začínajících vědců na zahraničních stážích (Podprogram B)

3

110 000,-Kč

 

Všeobecné podmínky (kdo může žádat)

Předkládaná žádost musí splňovat následující podmínky: 

  • žadatel je doktorandem, anebo
  • žadatel je postdoktorandem anebo začínajícím vědeckým pracovníkem a délka jeho výzkumné praxe od udělení akademického titulu „doktor“ (ve zkratce „Ph.D“) anebo jeho ekvivalentu v době podání žádostí není delší než 60 měsíců (do délky praxe se nezapočítává čerpání mateřské a rodičovské dovolené, pracovní neschopnost delší než 90 dnů a povinná vojenská služba), anebo
  • žadatel/ka nastoupil/a na vědeckou pozici po mateřské anebo rodičovské dovolené a v době podání žádostí není délka jeho/její výzkumné praxe delší než 60 měsíců,
  • žadatel je v době podání žádosti a po celou dobu její realizace v pracovně-pracovní vztahu k BC, resp. na jednom z jeho ústavů,
  • finanční prostředky požadované v žádosti musí být využity v kalendářním roce, pro který je aktuální výzva připravená (r. 2019),
  • žadatel může v v aktuální výzvě Grantového programu BC  podat max. 1 žádost,
  • školitel / mentor žadatele je zaměstnancem BC,
  • finanční příspěvek je možné využít výhradně na pokrytí cestovních nákladů spojených bezprostředně s pobytem na zahraniční stáži a/anebo zahraniční konferenci. Maximální výši finanční podpory na jednu žádost ukazuje tabulka.

 

Harmonogram  realizace druhé výzvy Grantového programu BC

Příjem žádostí aktuální výzvy bude probíhat do 30. listopadu 2018, 14:00 h. Za příjem žádosti je považováno doručení písemné žádosti na podatelnu BC a označení žádosti razítkem s datem doručení. Výsledky hodnotící komise o přidělení dotace budou vyhlášeny nejpozději do 31. prosince 2018. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí Hodnotící komise ve věci přidělení/nepřidělení finančního příspěvku na internetových stránkách BC http://www.bc.cas.cz/o-nas/grantovy-program-bc.  

 

Úplné znění pravidel GP BC ke stažení níže. 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)
Datová schránka: r84nds8

NOVINKY Z WEBU

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×