HR Excellence in Science

Průmyslové vlastnictví Biologického centra

 

Způsob ochrany* Název Č. přihlášky Anotace
P Způsob přípravy magnetického kompozitního materiálu a suspenze pro přípravu tímto způsobem 2019-86 Magnetické kompozitní materiály se obvykle připravují modifikací vhodného diamagnetického neboli nemagnetického materiálu. Předložený způsob magnetické modifikace, umožňující extrémně rychlou přípravu magnetických kompozitních materiálů, je založen na důkladném smísení suspenze magnetických nanočástic a/nebo mikročástic ve vysoce těkavých organických rozpouštědlech s vybraným modifikovaným materiálem. Alternativně je možné provést nástřik magnetické suspenze na modifikovaný diamagnetický materiál. K tomuto účelu je možno využít různé typy magnetických suspenzí, které jsou charakterizovány nízkým bodem varu použitého organického rozpouštědla, např. chloroform, petrolether, dichlormethan, aceton nebo n-pentan nebo jiných nízkovroucích organických sloučenin. Finální magneticky modifikovaný produkt lze získat ve velmi krátké době, obvykle do 5 až 10 minut, na rozdíl od konvenčních postmagnetizačních technik vyžadujících typicky několika hodinové sušení.
P Použití acyklického nukleosidfosfonátu, tenofoviru, k eliminaci rostlinných ssDNA virů 2011-274 Použití acyklického nukleosidfosfonátu, tenofoviru, chemickým názvem 9-[(R)-2-(fosfonomethoxy)propyl]adeninu, k eliminaci jednovláknových, tedy ssDNA rostlinných virů z rostlin a jejich částí, včetně naklíčených semen. Dále je navrženo použití tenofoviru jako účinné látky pro výrobu prostředku, který nadto zahrnuje vodný diluent a/nebo růstové médium obsahující vitamíny, sacharózu, minerální prvky, růstové hormony, zahušťovací látky a pomocné látky usnadňující průnik účinné látky do rostlinných pletiv, přičemž je aplikován formou přídavku do živných médií in vitro, a/nebo přídavku do hydroponického roztoku, postřiku, injikace či zálivky do půdy, popřípadě jako roztok k infiltraci listů a naklíčených semen. Popsán je i agrochemický prostředek pro eliminaci ssDNA rostlinných virů z rostlin a jejich částí včetně naklíčených semen, který obsahuje acyklický nukleosidfosfonát, 9-[(R)-2-(fosfonomethoxy)propyl]adenin, diluent a pomocné látky.
P Kmen entomopatogenní houby Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.001.PFR) a způsob likvidace hmyzích škůdců a roztočů 2008-394 Kmen entomopatogenní houby Isaria fumosorosea CCM 8367 (CCEFO.011.PFR) uložený ve sbírce CCM (Czech Collection of Microorganisms) v Brně, využitelný pro biologickou ochranu substrátů napadených hmyzími škůdci a roztoči. Napadené dřeviny, rostliny apod. se ošetřují blastosporami či konidiosporami tohoto kmene.
UV Past pro odchyt klikoroha borového 2021-39185 Technické řešení se týká oblasti ochrany jehličnatých a listnatých stromů a jejich sazenic proti hmyzu, konkrétně se týká pasti pro odchyt klikoroha borového. Past pro odchyt klikoroha borového podle tohoto technického řešení lze využít k odchytu klikoroha borového parazitujícího na sazenicích jehličnatých a listnatých stromů.
UV Sada primerů pro amplifikační kontrolu pro detekci koronaviru SARS-CoV-2 metodou izotermické amplifikace LAMP a kit pro detekci koronaviru SARS-CoV-2 metodou izotermické amplifikace LAMP 2021-38858 Sada primerů pro amplifikační kontrolu pro detekci koronaviru SARS-CoV-2 metodou izotermické amplifikace LAMP a kit pro detekci koronaviru SARS-CoV-2 metodou izotermické amplifikace LAMP podle tohoto technického řešení lze využít pro detekci onemocnění COVID-19 ve vzorcích humánního či veterinárního původu, či ve vzorcích z prostředí jako jsou stěry povrchů apod. Způsob detekce s využitím uvedené sady primerů umožňuje rychlé, ekonomické a časově nenáročné kvalitativní zjištění přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2.
UV Zařízení pro in vitro testování akaricidních látek proti čmelíku kuřímu 2020-38367 Zařízení pro in vitro sání čmelíka kuřího - ektoparazita volně žijících  i  domestikovaných  ptáků, který způsobuje značný diskomfort,  anémie,  a  druhotné  infekce u jednotlivých jedinců. Zařízení pro in vitro testování akaricidních látek proti čmelíku kuřímu lze využít zejména pro vědecké a farmaceutické, resp. veterinární účely.
UV Zařízení pro zamezení nebo odklonění migrace ryb ve vodních tocích 2020-38339 Zařízení pro odklonění nebo zamezení migrace ryb ve vodních tocích podle tohoto technického řešení lze využít kdekoliv v ČR nebo ve světě zejména buď nad vodními nádržemi nebo například při vstupu do náhonů nebo odpadních kanálů malých vodních elektráren.
UV Zařízení pro zlepšení ekologických vlastností vodních nádrží a sestava s tímto zařízením 2020-37303 Zařízení zahrnuje alespoň jedno plovoucí těleso s umělým plovoucím biotopem. Lze využít na malých i velkých vodních plochách pro nahrazení litorálu, resp. celé jeho zóny s vysokou ekologickou  hodnotou. V současné době se jedná především o vodárenské nádrže, údolní nádrže nebo nově vznikající rozsáhlé nádrže vzniklé rekultivací důlních jam.
UV Sada pro testování inhibitorů RNA-dependentní RNA polymerázy z viru klíšťové encefalitidy 2019-36187 Technické řešení se týká sady pro rychlé a efektivní testování inhibiční aktivity látek na RNA-dependentní RNA polymerázu (RdRp) viru klíšťové encefalitidy, tedy pro testování aktivity inhibitoru tohoto enzymu v podmínkách in vitro. S využitím této sady je možné provádět testování potenciálních inhibitorů viru i mimo prostory určené pro manipulaci s nebezpečnými biologickými agens.
UV Insekticidní a akaricidní aditivum do nosného substrátu pro pěstování rostlin 2018-35411 Insekticidní a akaricidní aditivum do nosného substrátu pro pěstování rostlin podle tohoto technického řešení lze použít zejména při pěstování pokojových i venkovních květin a bylin pěstovaných v květináčích, truhlících či na záhonech, k ochraně skleníkových kultur, zejména zeleniny a ovocných a okrasných keřů a stromů a dalších plodin. Je určeno pro aplikaci do půdy, k obohacení pěstebních substrátů a kompostů a k moření osiva a sadby. Uplatnění najde zejména u drobných pěstitelů a v ekologickém a bio-dynamickém zemědělství.
UV Zařízení pro vytlačování odebraných vzorků sedimentů z odběrné trubice 2018-35409 Technické řešení se týká zařízení pro vytlačení odebraných vzorků sedimentů z odběrné trubice. Odběrná trubice se používá pro odběr sedimentů ze dna vodních ploch pro následné zkoumání. Zařízení  pro  vytlačování  odebraných  vzorků  sedimentů  z odběrné  trubice najde uplatnění v oblasti vodohospodářství, vodní biologii a příbuzných vědních a průmyslových odvětvích, kde hraje významnou roli v poznání odběr a výzkum vodních sedimentů a kde se provádí odběr vzorků sedimentů pomocí odběrných trubic.
UV Zařízení pro odběr sedimentů ze dna vodních ploch 2018-35408 Zařízení pro odběr sedimentů ze dna vodních ploch najde uplatnění v oblasti vodohospodářství, vodní biologii a příbuzných vědních a průmyslových odvětvích, kde hraje významnou roli v poznání odběr a výzkum vodních sedimentů.
UV Potravinový doplněk 2018-35344 Potravinový doplněk podle tohoto technického řešení lze využít zejména jako alternativu k doplňkům tradiční čínské medicíny  súčinky proti kumulaci beta-amyloidních plaků během rozvoje Alzheimerovy choroby a s dalšími možnými terapeutickými účinky vhodnými při prevenci jiných neurodegenerativních onemocnění.
UV Krmítko pro chov a testování klíšťat ve stádiu larev a nymf 2018-35307 Krmítko pro in vitro chov a testování klíšťat ve stádiu larev a nymf podle tohoto technického řešení lze využít zejména pro vědecké a farmaceutické účely. Tato stadia klíšťat  potřebují  ke  svému  plnému  nasátí  výrazně menší objem krve, tedy i menší množství testované látky. Takto definované krmítko představuje ekonomické zvýhodnění na trhu.
UV Pěstební substrát s insekticidními a akaricidními vlastnostmi 2018-35195 Pěstební substrát s insekticidními a akaricidními vlastnostmi podle tohoto technického řešení lze použít zejména pro pěstování hospodářsky významných plodin, pro výsev, rozmnožování a pěstování zeleniny, např. paprik, rajčat, okurek atd., okrasných rostlin, např. pokojových květin a dalších plodin. Uplatnění najde zejména v alternativním, ekologickém zemědělství, skleníkovém pěstování plodin a u drobných pěstitelů.
UV Zařízení k provádění trhacích zkoušek tenkých vláken 2018-34813 Technické řešení se týká oblasti testování struktury a vlastností pevných látek, konkrétně zařízení k provádění trhacích zkoušek tenkých vláken. Zařízení k provádění trhacích zkoušek tenkých vláken podle tohoto technického řešení lze využít v jakékoli laboratoři při zkoumání tahu a pevnosti tenkých a jemných vláken.
UV Zařízení pro upínání hmyzího vlákna pro trhací zkoušky 2018-34812 Technické řešení se týká oblasti testování struktury a vlastností pevných látek, konkrétně zařízení pro upínání hmyzího vlákna pro trhací zkoušky.
UV Zařízení pro chov a testování klíšťat 2017-34038 Technické řešení se týká zařízení pro in vitro chov a testování klíšťat pro vědecké a farmaceutické účely. Výhody tohoto zařízení spočívají zejména v tom, že poskytuje možnost pro velkokapacitní chov nebo testování klíšťat.
UV Laboratorní mísící zařízení pro nízkoobjemovou aplikaci roztoků a suspenzí do sypkých materiálů 2017-33837 Vynález umožňuje velmi přesné dávkování roztoku nebo suspenze do sypkého materiálu a dosahuje se jím vysoká homogenita promíchání bez výrazného navyšování obsahu kapalin ve výsledném produktu. Vyznačuje se také jednoduchou aplikací, nízkými pořizovacími náklady, snadnou přenositelností i údržbou, aplikovatelností v laboratorních podmínkách a univerzálností použití, kdy zařízení lze použít pro baňky různých objemů.
UV Krmivo pro včely 2016-32780 Technické řešení se týká vytvoření plnohodnotného krmiva pro výživu včel s obsahem cukerné složky, vody a dále 0,1 až 20% hmotn. řasy Chlorella sp. ve formě sušené řasové biomasy, která je pro včely atraktivní potravou. Složení biomasy této řasy je pestré, velmi podobné pylu, s vysokým obsahem bílkovin (až v rozmezí 40 až 60%) a navíc ho lze velmi jednoduše ovlivnit změnou kultivačních podmínek. Sekundární metabolity řas se obecně liší oproti vyšším rostlinám, houbám i bakteriím nejen chemickou strukturou, ale i spektrem biologických aktivit, jako je např. antibakteriální, alellopatická, antivirová, fungicidní aktivita nebo vykazují inhibiční účinky vůči řadě enzymů. Tato řasa obsahuje také skupinu látek, které mají inhibiční vliv na původce moru včelího plodu bakterii Paenibacillus larvae.
PV Zařízení pro aerodynamické testy velmi malých objektů 2012-39169 Skleněné zařízení s ventilátory na elektrický pohon, které slouží ke studiu chování členovců v laminárním proudění vzduchu.
PV Odchytové zařízení (past) na klikoroha borového 8645048 Pasti a pomůcky k hubení škůdců
OZ SUPRESIL DUO 576605 Slovní ochranná známka
OZ METMAPPER 575587 Obrazová ochranná známka
OZ MetMapper 575586 Slovní ochranná známka
OZ SOWA 565719 Obrazová ochranná známka
OZ Osvědčeno v tropech / Proven in the tropics (B&W) 560467 Obrazová ochranná známka
OZ Osvědčeno v tropech / Proven in the tropics (colour) 560468 Obrazová ochranná známka
OZ EcoVault ecological data management 551818 Obrazová ochranná známka
OZ TOXI AUTO 526505 Kombinovaná ochranná známka
OZ METABO AUTO 526504 Kombinovaná ochranná známka
OZ BCCO 14590426 Obrazová ochranná známka
OZ BC 508863 Kombinovaná ochranná známka
* P - Patent; UV - Užitný vzor; PV - Průmyslový vzor; OZ - Ochranná známka

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×