HR Excellence in Science

HR AWARD – HRS4R


Biologické centrum AV ČR, v. v. i. se ke dni 1. prosince 2017 zavázalo k dodržování doporučení Evropské komise č. 2005/251 / ES,Evropské charty výzkumných pracovníků (Charta) a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Kodex).

Tato doporučení jsou úzce spjata se strategií rozvoje lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, a zavazují tak k vytváření kvalitních pracovních podmínek, profesnímu rozvoji a transparentním postupům při přijímání pracovníků.

Pro posílení všech zmíněných procesů a zajištění rovného přístupu nejen při výběrovém řízení byl přijat Gender Equality Plan (GEP).

Dne 3. ledna 2018 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vládě České republiky předložen „Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020, který byl Vládou schválen jako jedna z prioritních oblastí. Široké spektrum témat Akčního plánu souvisí především s oblastí rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace, jenž zahrnují genderovou dimenzi VaVaI, popularizaci a medializaci, a celkově se zabývá progresivním rozvojem výzkumných organizací - včetně faktoru interní kultury organizace.

K nastavení a udržení strategického řízení Biologického centra v souladu s podmínkami pro získání ocenění Evropské komise HR Award byl vypracován a MŠMT schválen projekt „Začlenění Biologického centra AV ČR, v.v.i. do Evropského výzkumného prostoru“ (IBERA). HR Award je udělováno výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z principů Charty a Kodexu.

Projekt IBERA byl řešen v rámci výzvy OP VVV „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj“.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. tak zahájilo cestu ke svému začlenění do Evropského výzkumného prostoru, aby se stalo rovnocenným a konkurenceschopným partnerem zahraničních vědecko-výzkumných institucí a atraktivním zaměstnavatelem pro vědecké pracovníky.

 

Přínos implementace HRS4R pro Biologické centrum a výzkumné pracovníky

  • Zvýšení prestiže a atraktivity pro výzkumné pracovníky.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Vytvoření podmínek na přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na Biologickém centru.
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.
  • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Mezinárodní atraktivita a viditelnost.
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.

 

Výstupy projektu

Akční plán HRS4R

Akční plán HRS4R 2

 

Harmonogram projektu:

1. FÁZE - Iniciační 2018
Dotazníkové šetření plošné 2/2018
Dotazníkové šetření výběrové 9/2018
GAP Analýza 1-10/2018
Odeslání GAP Analýzy a Akčního plánu Evropské komisi do 30.11.2018
2. FÁZE - Implementační 2019 2021
Implementace kroků AP po získání HR Award
3. FÁZE - Implementační revidovaného AP 2021 - 2024
4. FÁZE - Obnovovací - kontrola na místě 2024

Členové realizačního týmu 

prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc., Garant projektu
prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D., Mentor projektu
Ing. Vendula Aubrechtová,  Manažerka implementace
Mgr. Tina Vrabcová, Specialistka vzdělávání a mentoringu
Mgr. Daniela Procházková,  Specialistka vnější komunikace
Mgr. Markéta Kubátová, Manažerka mobilní laboratoře
Mgr. Luboš Kočvara, Manažer mobilní laboratoře

doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D., Popularizátor, Parazitologický ústav
Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D., Popularizátor, Ústav molekulární biologie rostlin
Mgr. Martin Bartuška, Ph.D., Popularizátor, Výzkumná infrastruktura SoWa
RNDr. Michal Tušer, Ph.D., Popularizátor, Hydrobiologický ústav
RNDr. Pavel Sroka, Ph.D., Popularizátor, Entomologický ústav

 

Řídící rada HR Award

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c.
doc. RNDr. Roman Kuchta, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Štefka, Ph.D.

 

Zajímavý odkaz

EURAXESS Česká republika

O ocenění je usilováno v rámci projektu OP VVV Začlenění Biologického centra AV ČR, v. v. i., do Evropského výzkumného prostoru Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247, jehož klíčovou aktivitou je nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×