HR Excellence in Science

Výchovný program

Plán výchovy a péče o dítě v DS Motýl

1. Identifikační údaje:
Název: Dětská skupina „Motýl“ (dále jen DS)
Zřizovatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Zahájení provozu: 1. 11. 2013
Sídlo: Branišovská 31, 370 05, České Budějovice
Telefon: +420378775111 – ústředna, +420778412402 – Dětská skupina
Webové stránky: www.bc.cas.cz
E-mail: eva.neumannova@bc.cas.cz – vedoucí DS
Kapacita zařízení: 12 míst od 1 roku do začátku povinné školní docházky
Počet pečujících osob: 4 (celkem 3,5 pracovního úvazku)
Vedoucí vychovatelka: Mgr. Eva Neumannová

Vychovatelky: Aneta Hesounová, Jitka Bartyzalová, Magdalena Kroupová

2. Obecná charakteristika zařízení
Dětská skupina (dále jen DS) vznikla v reakci na vzrůstající počet mladých vědeckých pracovníků BC, především pak žen, které chtějí skloubit rodinný a profesní život. Zařízení slouží pro celodenní nebo polodenní péči a výchovu dětí zaměstnanců BC a Jihočeské univerzity. DS přijímá děti ve věku od 1 roku do začátku povinné školní docházky. Celková kapacita je 12 míst. Do zařízení mohou být děti přijímány během celého roku (dle kapacity).

Poskytovatel poskytuje službu výchovy a péče o dítě v DS za částečnou úhradu vynaložených nákladů. Zákonný zástupce hradí platbu za poskytnutou péči o dítě v měsíčních intervalech dle platného ceníku.

Dětská skupina se nachází v areálu Biologického centra AV ČR, v. v. i. České Budějovice, na adrese Branišovská 31, 370 05, České Budějovice. Zařízení je umístěno v budově ubytovny v 1. patře. Do DS je umožněn bezbariérový přístup. Prostory vyhrazené pro DS zahrnují: hernu, kuchyňku s jídelním koutem, oddělenou dětskou ložnici, koupelnu s WC a přebalovacím pultem, dětskou šatnu, sociální zařízení pro personál, kočárkárnu.

 

3. Podmínky DS
3.1. Věcné vybavení:

DS je vybavena nábytkem, pomůckami a hračkami tak, aby tyto byly bezpečné a vyhovovaly věku dětí. Při zařizování byl kladen důraz na vytvoření útulného a příjemného prostředí. Součástí DS je také vyhrazený venkovní prostor s dětskými prolézačkami a skluzavkou. Nedaleko se nachází písečná duna, na které si děti rády hrají.

 

3.2. Psychosociální podmínky:
V DS jsou zaměstnány 3 vychovatelky na celodenní pracovní úvazek a 1 vychovatelka na poloviční pracovní úvazek. Takovéto personální zastoupení umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a vytváří harmonické a laskavé prostředí.

Hlavním cílem práce vychovatelek je láskyplné uspokojování všech potřeb dětí. Samozřejmostí je uspokojování fyziologických potřeb (spánek, jídlo, pitný režim...). Velmi důležitým aspektem je poskytovat dětem pocity bezpečí a jistoty. DS je otevřena rodičům, kteří si přejí své dítě pomalu a s citem adaptovat na nové prostředí. Mají možnost s ním zde strávit tolik času, kolik potřebují. Také pravidelný denní řád napomáhá dětem k pocitu jistoty a bezpečí.

Neméně důležité je, aby dítě cítilo, že je v kolektivu s láskou přijímáno takové, jaké je. Vychovatelky děti nehodnotí, nesrovnávají a nekladou podmínky. Vždy se snaží upřednostňovat spolupráci před soutěživostí.

Vychovatelky jednají se všemi dětmi s respektem a úctou a snaží se dětem pomoci k jejich seberealizaci.

 

3.3. Životospráva:
DS Motýl zajišťuje přesnídávky a svačiny dětí odpovídající zásadám racionální výživy s dostatkem čerstvého ovoce a zeleniny. Obědy zajišťují rodiče.

Pitný režim – děti mají během celého dne k dispozici neslazené dětské čaje nebo vodu. Každé dítě může dostat další (mimořádnou) svačinku kdykoli má hlad.

 
3.4. Organizace dne:
Každý den probíhá ve stejném řádu, který dětem poskytuje pocit bezpečí a jistoty.
Provozní doba DS je: 7:30 – 16:30 hod.
7:30 – 9:30 – příchod dětí a volná hra
9:30 – 10:00 – řízená činnost
10:00 – 10:30 – hygiena a přesnídávka
10:30 – 11:15 – příprava na pobyt venku a pobyt venku
11:15 – 11:30 – hygiena a příprava na oběd
11:30 – 12:00 – oběd
12:00 – 12:15 – hygiena a příprava k odpočinku nebo odchod domů, příchod dětí s odpolední docházkou
12:15 – 14:15 – odpočinek
14:15 – 14:30 – hygiena
14:30 – 15:00 – svačina
15:00 – 16:30 – volná hra, tvořivé činnosti (podle zájmu a přání dětí), čtení atp.

 

4. Výchovně‐vzdělávací činnosti
Činnosti se tematicky mění s ohledem na roční období a svátky v roce. Cílem řízených aktivit je rozvoj hrubé i jemné motoriky, rozvoj řeči, kognitivních funkcí, představivosti i paměti dětí.
Během týdne se pravidelně střídají převážně tyto hlavní činnosti:

 • Výtvarné tvoření – práce s modelovací hmotou, hlínou, kreslení, malování (jemná motorika)
 • Hudební aktivity – společný zpěv a hra na jednoduché hudební nástroje (motorika mluvidel, vnímání melodie, rytmu)
 • Pohybové aktivity – cvičení (hrubá motorika‐rovnováha, pružnost, obratnost, postřeh)
 • Hrátky s pohádkou – interaktivní čtení, vyprávění pohádek a příběhů (rozvoj řeči, myšlení)
 • Pečeme, vaříme, pomáháme – děti pomáhají s přípravou jednoduchých pokrmů, které později společně snědí. Rozvíjí tak jemnou motoriku, koordinaci oko – ruka, myšlení, spolupráce, trpělivost, rozvoj řeči.

U všech výše uvedených činností není důraz kladen na výsledek nebo dokonalé provedení, ale na samotný proces tvoření a prožitek.

Během celého roku upevňujeme hygienické návyky (mytí rukou, používání nočníku, WC), zásady při společném stolování, ohleduplné chování k sobě navzájem.


Funkce a smysl těchto činností:

 • Funkce poznávací – dítě se seznamuje s významem důležitých svátků v roce a tradicemi, které se ke každému svátku pojí. Pozoruje, jak se příroda během roku mění.
 • Funkce emocionální – skrze činnosti má dítě možnost prožít jednotlivá roční období a svátky. Vnímat rozdíly mezi časem všedního dne a časem svátečním.
 • Funkce sociální – společně s kamarády připravované i prožité aktivity mají velký vliv na vnímání DS jako komunity, ve které má každé dítě své místo a je v ní vždy vítáno.
 • Funkce volní – posilování vlastní vůle – snaha činnosti dokončit a zažívat radost z dobře odvedené práce – pocit seberealizace.
 • Funkce etická – skrze obrazy, čerpané z příběhů i společných aktivit, se utváří mravní vnímání a návyky dítěte, které se stávají součástí jeho osobnosti.
 • Funkce estetická – krása a harmonie, slavnostní atmosféra atp. mají pozitivní význam pro citový rozvoj dětí.

 

Motto Dětské skupiny Motýl: Hlavou, rukama i srdcem.   

 

  

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×