HR Excellence in Science

Právní úsek

 • zajišťuje komplexní právní služby pro BC 
 • připravuje návrhy smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod.);
 • zabezpečuje proces zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, resp. v souladu s podmínkami operačních programů;
 • dozoruje správný proces zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pokud hodnota předpokládaného nákupu přesáhne 50 tisíc Kč bez DPH;
 • uveřejňuje ve veřejném registru smluv smlouvy/objednávky, jejichž výše hodnoty předmětu plnění je 50 000,- Kč (a více) a poskytuje poradenství a konzultace v oblasti registru smluv (a objednávek);
 • odpovídá za řádné fungování interního archivu a oficiálního registru smluv (a objednávek);
 • navrhuje nové vnitřní předpisy BC dle platné legislativy a dbá na jejich aktualizaci a provázanost;
 • odpovídá za katastrální evidenci nemovitého majetku BC;
 • nahlašuje likvidátorovi škodní události na nemovitém majetku;
 • odpovídá za smlouvy o dlouhodobém i krátkodobém pronájmu nebytových prostor;
 • zajišťuje agendu pojištění (pojištění majetku, cestovní pojištění, flotilové autopojištění atd.);
 • dozoruje škodní události v rámci škodní komise;
 • sleduje aktuální legislativu a judikaturu a v té souvislosti navrhuje změny.

 

 • provides comprehensive legal services for BC 
 • preparing draft contracts (purchase contract, contract for work, lease contract, contract of loan, etc.);
 • secures the process of the award of below threshold procurements, and above-the-threshold public contracts in accordance with applicable public procurement law, or in accordance with the terms and conditions of the operational programmes;
 • supervise the proper process of public procurement of small extent, if the value of the anticipated purchase exceeds 50 thousand CZK without VAT;
 • published in the public registry of contracts the contract/order, the amount of which the value of the subject of performance is 50 000,- Czk (and more) and provides advice and consultation in the area of registry of contracts (and purchase orders);
 • responsible for the proper functioning of the internal archive and official registry of contracts (and purchase orders);
 • proposed new internal regulations of the BC according to the valid legislation and to ensure their updating and consistency;
 • responsible for the registration of immovable property BC;
 • report to the liquidator incident to real property;
 • responsible for contracts on the long-term and short-term lease of non-residential premises;
 • ensures agenda-insurance (property insurance, travel insurance, fleet car insurance, etc.);
 • supervise the occurrence of loss within the insurance commission;
 • monitors current legislation and case law and in the context of proposed changes.

 – vedoucí právního úseku

Ing. Karolína Bernátová – administrátorka veřejných zakázek

Bc. Daniel Turek - administrátor veřejných zakázek malého rozsahu

Hana Jelínková - specialistka registru smluv

Ing. Bc. Jan Běloušek - administrátor veřejných zakázek

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×