HR Excellence in Science

RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.

Pracovní zařazení Postdoktorand
Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje 387775838, 728846173
Blabolil.Petr@seznam.cz
325NB

Ostatní

Vystudoval jsem bakalářský obor Biologie, magisterský Biologie ekosystémů a doktorát z hydrobiologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tématem dizertační práce bylo „Hodnocení ekologického potenciálu českých nádrží na základě složení rybích obsádek“. Jako člen Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu jsem se účastnil mnoha ichtyologických průzkumů nádrží, jezer a řek v Rakousku, České republice, Francii, Nizozemsku a Velké Británii. Byl jsem na pracovní stáži v IRSTEA (Francie) zaměřený na rybí indikátory v evropském měřítku a Univerzitě of Hullu (Velká Británie) se zaměřil na environmentální DNA matabarcoding. V oblasti vědy se zabývám ekologií ryb v nádržích, zejména populační dynamiku dravých druhů ryb, aplikaci biologických údajů na hodnocení ekologické kvality ve vztahu k rámcové směrnici o vodě (2000/60/ES) a eDNA. Jsem autorem nebo spoluautorem více než 50 vědeckých prací publikovaných v českých nebo IF časopisech, metodikách, knihách a dalších publikacích.


Životopis

 

Datum narození:

20. 01. 1987, Čáslav, Česká republika

 

Vzdělání:

2006-2010 Bc. student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Česká republika (Faktory ovlivňující časné přežití larv a candátů v hluboké kaňonové nádrži, školitel: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

2010-2012 Mgr. student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Česká republika (Faktory ovlivňující přežití candáta (Sander lucioprca) a asp (Aspius aspius) v nádrži ve tvaru hlubokého kaňonu, školitel: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

2012-2017 doktorand Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Česká republika (Posuzování ekologického potenciálu českých vodních útvarů na základě rybího společenstva, školitel: RNDr. Jiří Peterka, PhD.)

 

Vědecké a odborné zkušenosti:

Současné pracovní místo (plný úvazek): postdoktorand Oddelení ekologie ryb a zooplanktonu Hydrobiologického ústavu, Biologické centrum Akademie věd České republiky, České Budějovice.

Současné zaměstnání (částečný úvazek): učitel Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2019-2020 pracovní stáž na University of Hull, School of Biological, Biomedical and Environmental Sciences, EVO Hull, Hull HU6 7RX, UK

2016-2018 částěčná pozice na Výzkumné infrastruktuře půdy a vody (SoWa), Biologické centrum Akademie věd České republiky, České Budějovice

2013/14 pracovní stáž v IRSTEA, Institut národní vědecké a technické etnologie pro ekologické zemědělství, UR HYAX, Hydrobiologie, Aix-en-Provance, Francie

od roku 2007 asistent studenta na Hydrobiologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích

Web of Science Celkem publikací: 52, H-index: 11, Počet citovaných časů: 297, Bez vlastních citací: 197

 

Hlavní řešitel projektů:

QK1920011 Metodologie kvantifikace dravých druhů ryb ve vodárenských nádržích pro optimalizaci managementu vodních ekosystémů (2019-2021, Národní agentura pro výzkum v zemědělství)

MSM200961901 - Pravý obraz eDNA. Program pro podporu výzkumu a mobility začínajících výzkumných pracovníků CAS (2019-2020)

Výzkumný program Diverzita života a zdraví ekosystémů, Strategie AV21, aktivita Monitorování kryptických druhů s orientační hodnotou pomocí metod neškodného odběru vzorků (2015-2016, Akademie věd ČR)


Výuka Hydrobiologická exkurze
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:

Cílem kurzu je podpořit praktickou připravenost posluchačů pro řešení hydrobiologické problematiky v terénu. Kromě rutinní schopnosti odběru vzorků a ovládání základních terénních měřících přístrojů by cvičení především mělo naučit všímat si v terénu indicií, signalizujících momentální stav vodního ekosystému, kriticky je hodnotit a syntetizovat informace do uceleného závěru.

The aim of this course is improve students practical skills for dealing with hydrobiological issues in the field. The course is based on commonly used sampling methods and measuring environmental data, but also looking around indices reflecting actual status of the water ecosystem, assess it and synthesise information into conclusions.Biologie vodních organismů II
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:

Cílem kurzu je demonstrovat hlavní zástupce živočišných a rostlinných organismů žijících u nás ve stojatých a tekoucích vodách. Seznámit se s metodami jejich sběru, zpracování a určování. Probrat biologii těchto organismů, tj. rozmnožování a ontogenezi, potravní biologii, dýchání, vylučování, nervová, smyslová a pohybová ústrojí. Dále bionomii jednotlivých druhů a jejich ekologické niky ve vodním ekosystému. 

 

The aim of this course is to demonstarte the main representatives of animals and plants inhabiting lotic and lenitic freshwater ecosystems, to present methods of collecting, sampling, presevation and determination. To present the biology of organisms, i.e. their mode of reproduction, ontogenesis, feeding biology, respiration, excretion, sensory organs and locomotion. In individual species present their bionomy and their ecological niche in the ecosystem. Biologie vodních organismů I
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:
Cíle předmětu: Demonstrovat hlavní zástupce živočišných a rostlinných organismů žijících u nás ve stojatých a tekoucích vodách. Seznámit se s metodami jejich sběru, zpracování a určování. Probrat biologii těchto organismů, tj. rozmnožování a ontogenezi, potravní biologii, dýchání, vylučování, nervová, smyslová a pohybová ústrojí. Dále bionomii jednotlivých druhů a jejich ekologické niky ve vodním ekosystému.
 
Course objectives: To demonstrate the main representatives of organisms inhabiting lotic and lentic freshwater ecosystems, to present methods of their collecting, sampling, preservation and determination. To present the biology of organisms, i.e. their mode of reproduction, ontogenesis, feeding biology, respiration, excretion, sensory organs and locomotion. To describe their bionomy and ecological niche in the ecosystem.
 


Environmentální DNA
Přírodovědecká fakulta JU
Popis:
Cíle předmětu: Seznámit studenty se základy a principy studia environmentální DNA a následného využití ve vědě a praxi. Důraz je kladen na pochopení principů metod a schématu jednotlivých kroků.
 
The aim is to introduce students to basics and principles of studying environmental DNA and subsequent use in science and practice. The understanding of principles, methods and workflow is emphasised.
 


Celkem nalezeno: 124 záznamů
Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Duras J., Kortan D., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J., Šmejkal M. (2022) Hydropeaking causes spatial shifts in a reproducing rheophilic fish. Science of the Total Environment 806: 150649.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150649
Kajgrová L., Blabolil P., Drozd B., Roy K., Regenda J., Šorf M., Vrba J. (2022) Negative effects of undesirable fish on common carp production and overall structure and functioning of fishpond ecosystems. Aquaculture 549: 737811.
DOI: 10.1016/j.aquaculture.2021.737811
Peterka J., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kolařík T., Říha K., Říha M., Sajdlová Z., Vejřík L. (2022) Rybolov na důlních jezerech: spása či zkáza? (1) [Angling in postmining lakes: salvation or devastation? (1)] Rybářství 1: 44-47.
Ritterbusch D., Blabolil P., Breine J., Erős T., Mehner T., Olin M., Peirson G., Volta P., Poikane S. (2022) European fish-based assessment reveals high diversity of systems for determining ecological status of lakes. Science of the Total Environment 802: 149620.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.149620
Anton - Pardo M., Muška M., Jůza T., Vejříková I., Vejřík L., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Peterka J. (2021) Diel changes in vertical and horizontal distribution of cladocerans in two deep lakes during early and late summer Science of the Total Environment 751: 141601.
DOI: doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141601
Baran R., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Koliada I. , Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vejřík L., Kubečka J. (2021) New way to investigate fish density and distribution in the shallowest layers of the open water. Fisheries Research 238: 105907.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105907
Bartoň D., Bretón F., Blabolil P., Souza A., Vejřík L., Sajdlová Z., Kolařík T., Kubečka J., Šmejkal M. (2021) Effects of hydropeaking on the attached eggs of a rheophilic cyprinid species. Ecohydrology 14: e2280.
DOI: 10.1002/eco.2280
Blabolil P. (2021) Ajťákem z donucení. [Computer specialist because of external causes.] Vodní hospodářství 1: 30.
Blabolil P. (2021) Informace z DNA a eDNA zajímají celý svět. [DNA and eDNA information are interesting for the whole world.] Vodní hospodářství 24-26.
Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Jůza T. (2021) Less is more – Basic quantitative indices for fish can be achieved with reduced gillnet sampling. Fisheries Research 240: 105983.
DOI: 10.1016/j.fishres.2021.105983
Blabolil P., Harper L.R., Říčanová Š., Sellers G., Di Muri C., Jůza T., Vašek M., Sajdlová Z., Rychtecký P., Znachor P., Hejzlar J., Peterka J., Hänfling B. (2021) Environmental DNA metabarcoding uncovers environmental correlates of fish communities in spatially heterogeneous freshwater habitats. Ecological Indicators 126: 107698.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107698
Blabolil P., Muška M. (2021) Podzim pod vodní hladinou. [Autumn under water.] Příroda 3: 10-11.
Blabolil P., Peterka J. (2021) Návrat pstruhů do jezera Laka. [Trout return to Lake Laka.] Šumava 18-19.
Blabolil P., Rodina M., Holubová M. (2021) XVII. Rybářská a ichtyologická konference poprvé on-line. [XVII. Fishing and ichthyological conference online for the first time.] Rybářství 1: 77-79 .
Blabolil P., Šmejkal M. (2021) Vznikl nový frazém "jako karasů obecných". [A new phrase "like crucian carp" arised.] Vodní hospodářství 12: 34.
Holubová M., Blabolil P., Čech M., Peterka J., Vašek M. (2021) Velký bratr v rybím světě. [Big brother in the fish world.] Rybářství 7: 56-60.
Holubová M., Hejzlar J., Čech M., Vašek M., Blabolil P., Peterka J. (2021) Fluctuations in pelagic fish density linked to ambient conditions. Journal of Fish Biology 98: 756-767.
DOI: 10.1111/jfb.14622
Jůza T., Blabolil P., Bartoň D., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Holubová M., Ketelaars H.A.M. , Kočvara L., Kubečka J., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Wagenvoort A.J., Peterka J. (2021) Recovery of the ruffe (Gymnocephalus cernua) population after an invasion boom of round goby (Neogobius melanostomus) in De Gijster Lake (the Netherlands). Aquatic Invasions 16: 499-511.
DOI: 10.3391/ai.2021.16.3.07
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Vašek M., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Dos Santos R.A., Draštík V., Holubová M., Jůza T., Kočvara L., Kolářová K., Matěna J., Peterka J., Říha M., Sajdlová Z., Tsering L., Šmejkal M., Kubečka J. (2021) Openness of fish habitat matters: Lake pelagic fish community starts very close to the shore. Water 13: 3291.
DOI: 10.3390/w13223291
Schmidt S., Kodeš V., Svatáková M., Blabolil P. (2021) Ekologie podzemních vod, po stopách Františka Vejdovského. [Groundwater ekology, on Františk Vejdovský´s tracks.] Vodní hospodářství 2: 13-19.

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×