HR Excellence in Science

prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.

Pracovní zařazení Vědecký pracovník
Oddělení ekologie ryb a zooplanktonu
Hydrobiologický ústav

Kontaktní údaje +420 387775815, +420 604344267
kubecka@hbu.cas.cz
238

Ostatní

Profesionální zaměření: základní výzkum fungování rybích obsádek údolních nádrží a jezer, reprodukce, potravní vztahy, prostorová distribuce, migrace a chování ryb, sonarová technika a hydroakustika, metody zpracování akustických dat, sukcese, management a populační dynamika rybích obsádek, studium vlivu energetických děl na ryby a bezobratlé, teorie účinnosti lovných prostředků, řízení a organizace vědecké práce.


Narozen: 20.08.1961 v Praze, Československo.

Phone + 420604344267

ORCID 0000-0001-9203-4854

Web of Science ResearcherID: A-8230-2011

 

Adresa: Hydrobiologický ústav BCAVČR,vvi., Na sádkách 7, 370 05 České Budějovice, e-mail: kubecka@hbu.cas.cz   https://www.hbu.cas.cz/pracovnici/profil/166-jankubecka/

 

Odborná kvalifikace:

1979-1984  - studium PřF UK, Praha, obor: systematika a ekologie obratlovců, téma diplomové a zároveň RNDr. práce.: Ekologie potěru ryb na Klíčavské údolní nádrži.

1984-1989  - studijní pobyt a interní vědecká aspirantuře.. Ústav Krajinné Ekologie ČSAV, obor hydrobiologie, téma kandidátské práce: Model průběhu početnosti, biomasy, racionu a produkce rybí obsádky a jeho využití v účelově obhospodařované vodárenské údolní nádrži

1990-dosud vědecký pracovník Hydrobiologického ústavu AV ČR. zaměření na roli ryb v údolních nádržích.

1991-1995  - dlouhodobá stáž na Royal Holloway College, University of London, zaměření na sonarové metody studia ryb a nádrže v okolí Londýna.

1998-2012 vedoucí vědeckého oddělení ekologie planktonu a ryb na HBÚ AV ČR

2002  - doc. habilitace v oboru hydrobiologie, JU v Č. Budějovicích, téma: Využití vědeckých echolotů pro kvantitativní studia vodních ekosystémů.

2011  - ukončené profesorské řízení na FROV JU, Č. Budějovice.

VII. 2012- VI. 2022: Ředitel Hydrobiologického ústavu, organizační součásti BC AV ČR, vvi.

1995-dosud vědecký pracovník Katedry ekologie a hydrobiologie, později Katedry ekologické biologie JU, Č. Budějovice (částečný úvazek).

 

Svolavatel a odborný garant vědeckých akcí:

1995. Účelové rybářské hospodaření na vodárenských nádržích. Č. Budějovice,

1996: Symposium: Fisheries and Conservation in Czech and Surrounding Waters, Č.Krumlov,

1997: Fisheries acoustic technigues for ecological studies, Slapy Reservoir, August 17-21..

2000 - organizing the International Training course on Fisheries Acoustic Techniques for Ecological Research (Ubol Ratana, Bangkok, Thailand).

2007 Fish Stock Assessment Methods for Lakes and Reservoirs: Toward the true picture of  fish stock. Č. Budějovice,

2010, Fish Sampling With Active Methods Ceske Budejovice,

2014 Ecology of Fish in Lakes and Reservoirs, http://www.ecofil2014.wz.cz/

Člen organizačního výboru 10 mezinárodních konferencí:

 

 

Práce / funkce ve výborech a komisích mezinárodních organizací.

Člen výboru „Fish Monitoring“ CEN (European comission for normalization).

Člen výboru Central-Baltic Lake Fish Intercalibration Group, EU.

 

Technical Comitee of European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Comission

 

 

Práce v redakčních radách vědeckých časopisů.

redakční rada Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, International Aquatic Research, Biologia, Water.

 

Hostující editor několika tématických čísel vědeckých časopisů

 

Práce / funkce ve výborech vědeckých společností.

Člen výboru ichtyologické sekce Čs spol. zool./ČLS 2009-dosud, od r. 2012 předseda Ichtyologické odborné skupiny.

 

Práce / funkce v orgánech AV ČR a VŠ.

Člen oborové rady doktorského studijního oboru 4103 V003 Rybářství (FROV JU) 2004-dosud a OR DSP Limnologie PřF JU.

Člen komise pro státní doktorské zkoušky a člen komise pro obhajoby disertačních prací PřF UK 2004-dosud

 

Rada pro evropskou integraci AV ČR 2010-2014.

 

Práce ve vědeckých radách AV ČR a VŠ, resortních ústavů a dalších institucí.

Člen VR Hydrobiologického ústavu AV ČR 2000 – 2012,

Člen Rady instituce BC AV ČR 2017-2021.

 

Projektové zkušenosti.

 

Byl nebo je hlavním řešitelem více než 25 projektů řady poskytovatelů v celkovém objemu vysoce převyšujícím 100 mil. Kč. Rovněž participoval a garantoval desítky hospodářských zakázek pro praktické uživatele výsledků v tuzemsku i v zahraničí.

 

Evaluační zkušenosti.

2004-2006 Člen komise Deutsche Forschungsgemeinschaft pro program: The impact of climate variability on aquatic ecosystems Zpravodaj 5 projektů.

2006  - 2012 Člen Oborové rady Přírodní vědy GA AV ČR, zpravodaj cca 50 projektů.

2008  - 2014 Člen Oborové rady zemědělské a rybářské vědy GA JU., od r. 2011 předseda této OR, zpravodaj cca 30 projektů.

Člen hodnotitelských grémií EU projektů BIODIVERSA a BONUS, hodnotitel celkem 10 projektů, zpravodaj 3 projektů.

 

Od roku 2019 člen kolegia odborníků program Prostředí pro Život, TAČR.

Evaluátor GAČR, GA AV ČR, TAČR, NAZV, VEGA (Slovensko) Rakouské, Polské a Izraelské vědecké nadace apod.

Oponent řady studentských prací různé úrovně (BC až PhD.). Školitel cca 35 prací.

 

Odborné práce.

stručně: 250 vědeckých a odborných prací, z toho 220 WOS, , 26 kapitol v knihách, citace SCI > 3000, HI 35, držitel dvou patentů, pěti užitných vzorů, a spoluautor dalších aplikovaných výsledků.

 

Vědecká ocenění.

1994 obdržel za práce v oboru hydroakustiky Cenu akademie věd pro mladé vědecké pracovníky

 2022 Čestná oborová medaile J.G. Mendela

Oponentury, expertizy.

> 150 posudků na práce v časopisech jako: Fisheries Research, Internat. Rev. ges. Hydrobiol., Archiv fur Hydrobiologie, Hydrobiologia, Aquatic Living Resources, Journ. Fish Biology, Ecology of Freshwater Fish, Folia Zoologica, Aquatic Sciences, Czech J. Animal Science, Freshwater Biology, Fish Management and Ecology, ICES J. Marine Research, Estuaries and Coasts, J. Applied Ichthyology, Advances in Limnology, Annales Zoologici Fennici, Ecological Modeling a podobně.

Recenzoval 2 knihy. Oponent několika výzkumných zpráv.

 

Výuka: Ekologie vodních obratlovců, Ekologie ryb  na PřF a FROV JU,


Výuka Ekologie vodních obratlovců
PřF JU
Popis:

Zabývá se zejména studiem ekologie ryb údolních nádrží a jezer. Tuto disciplínu dovedl na kvalitativně novou úroveň, kdy se svými spolupracovníky zavedl řadu nových metod často odvozených z mořského prostředí. Založil mezinárodní výzkumnou školu a pracoviště pro průzkumy ryb velkých vnitrozemských vod (Fish Ecology Unit Hydrobiologického ústavu BC AV ČR https:/www.fishecu.cz/). Metody rozvinuté touto skupinou se používají po celém světě. Pracoviště udržuje referenčních databázi informací o rybách českých i zahraničních nádrží a jezer pro vědecké i aplikované účely.

In connection with other limnological and hydrobiological lectures this course is dealing with the role of aquatic vertebrates, particularly fish, in the water system. It contains especially traditional fish ekology and ichthyology disciplines,: adaptation to the aquatic environment, reproduction, food, behavior, population dynamics, etc. Other aquatic vertebrates will be given space according to their importance in aquatic ecosystems.Celkem nalezeno: 290 záznamů
Jakubaviciute E., Arula T., Dainys J., Deweber J.T., Gorfine H., Harkonen L.S., Hyvarinen P., Hommik K., Kubečka J., Lozys L., Mustamaki N., Naddafi R., Olin M., Putys Z., Sepp E., Souza A.T., Vaino V., Audzijonyte A. (2024) Status and perspectives for pikeperch (Sander lucioperca) stocks in the Baltic Sea region and central Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science 303 : 108801.
DOI: 10.1016/j.ecss.2024.108801
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Kočvara L., Kubečka J., Malinovskyi O., Policar T., Rychtecký P., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M. (2024) Assessing the efficacy of spring stocking of pikeperch (Sander lucioperca) into a eutrophic reservoir. Lake and Reservoir Management 40: 196-204.
DOI: 10.1080/10402381.2024.2333298
Šmejkal M., Thomas K., Kořen V., Kubečka J. (2024) The 50-year history of anglers' record catches of genus Carassius: circumstantial evidence of wiping out the native species by invasive conspecific. NeoBiota 92: 111-128.
DOI: 10.3897/neobiota.92.121288
Bartoň D., Sajdlová Z., Kolařík T., Kubečka J., Duras J., Kortan D., Šmejkal M. (2023) Use of a flow deflector to protect rheophilic fish spawning grounds during hydropeaking. River Research and Applications 39: 561–569.
DOI: 10.1002/rra.4084
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Hejzlar J., Kočvara L., Muška M., Peterka J., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Kubečka J. (2023) Distribution patterns, annual density changes, growth and mortality of pikeperch [Sander lucioperca (L. 1758)] fry following oligotrophication of a reservoir. Ecology of Freshwater Fish 32: 724-734.
DOI: 10.1111/eff.12718
Kubečka J., Souza A., Soukalová K., Čech M., Šmejkal M., Ďurišová J., Svojtka M. (2023) S otolity za tajemstvími candátů. [With otoliths after the secrets of pikeperch.] Rybářství 1: 56-59.
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Bartoň D., Blabolil P., Muška M., Prchalová M., Randák T., Říha M., Vašek M., Turek J., Tušer M., Žlábek V., Kubečka J. (2023) Can a protected area help improve fish populations under heavy recreation fishing? Water 15: 632.
DOI: 10.3390/w15040632
Ribeiro de Moraes K., Souza A., Muška M., Hladík M., Čtvrtlíková M., Draštík V., Kučerová A., Krolová M., Sajdlová Z., Šmejkal M., Kubečka J. (2023) Artificial floating islands: a promising tool to support juvenile fish in lacustrine systems. Hydrobiologia 850: 1969–1984.
DOI: 10.1007/s10750-023-05204-8
Říha M., Prchalová M., Brabec M., Draštík V., Muška M., Tušer M., Bartoň D., Blabolil P., Čech M., Frouzová J., Holubová M., Jůza T., Ribeiro de Moraes K., Rabaneda Bueno R., Sajdlová Z., Souza A., Šmejkal M., Vašek M., Vejřík L., Vejříková I., Peterka J., Kubečka J. (2023) Calibration of fish biomass estimates from gillnets: Step towards broader application of gillnet data. Ecological Indicators 153: 110425.
DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110425
Šmejkal M., Bartoň D., Blabolil P., Kolařík T., Kubečka J., Sajdlová Z., Souza A., Brabec M. (2023) Diverse environmental cues drive the size of reproductive aggregation in a rheophilic fish. Movement Ecology 11: 16.
DOI: 10.1186/s40462-023-00379-0
Šmejkal M., Bartoň D., Duras J., Horký P., Muška M., Kubečka J., Pfauserová N., Tesfaye M., Slavík O. (2023) Living on the edge: Reservoirs facilitate enhanced interactions among generalist and rheophilic fish species in tributaries. Frontiers in Environmental Science 11: 1099030.
DOI: 10.3389/fenvs.2023.1099030
Tesfaye M., Souza, A.T., Soukalová K., Šmejkal M., Hejzlar J., Prchalová M., Říha M., Muška M., Vašek M., Frouzová J., Blabolil P., Boukal D., Kubečka J. (2023) Somatic growth of pikeperch (Stizostedion lucioperca) in relation to variation in temperature and eutrophication in a Central Europe Lake. Fisheries Research 267: 106824.
DOI: 10.1016/j.fishres.2023.106824
Tušer M., Brabec M., Balk H., Draštík V., Kubečka J., Frouzová J. (2023) Feasibility of time-dependent amplitude in pulse-compressed broadband acoustic signals for determining the dorsal orientation of fish. Water 15: 1596.
DOI: 10.3390/w15081596
Vašek M., Brabec M., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Jůza T., Kubečka J., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Hejzlar J. (2023) Fish scale stable isotopes as potential indicators of nutrient pollution: Exploring the response of roach (Rutilus rutilus) scale δ15N and δ13C to a gradient of land use disturbance. Science of the Total Environment 865: 161198.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2022.161198
Bartoň D., Brabec M., Sajdlová Z., Souza A., Duras J., Kortan D., Blabolil P., Vejřík L., Kubečka J., Šmejkal M. (2022) Hydropeaking causes spatial shifts in a reproducing rheophilic fish. Science of the Total Environment 806: 150649.
DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.150649
Hejzlar J., Blabolil P., Čtvrtlíková M., Jůza T., Kasalický V., Kubečka J., Seďa J., Znachor P. (2022) Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích? [Biomanipulation efficiency for the control of aquatic ecosystem and water quality in water supply reservoirs?] Proc. Conf. Water Supply Biology 2022 147-156.
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Sajdlová Z., Holubová M., Kočvara L., Kolařík T., Ribeiro de Moraes K., Muška M., Souza A., Vašek M., Říha M., Tušer M., Šmejkal M., Peterka J., Prchalová M., Kubečka J. (2022) Fish stock mass reduction is indicated in standard abundance and biomass estimates from gillnets and hydroacoustics. Fisheries Research 253: 106389.
DOI: 10.1016/j.fishres.2022.106389
Jůza T., Blabolil P., Čech M., Draštík V., Holubová M., Hůda J., Kočvara L., Kolařík T., Muška M., Peterka J., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Tušer M., Vašek M., Vejřík L., Kubečka J. (2022) Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení. [Ellimination of unwanted fish species from dam reservoirs - Possibilities, efficiency and economic evaluation.] Vodní nádrže 2022 148-153.
Jůza T., Kubečka J., Blabolil P., Holubová M., Kolařík T., Tušer M., Peterka J. (2022) Metodika regulačních odlovů nežádoucích druhů ryb v přehradních nádržích a jezerech. [Methodology of regulatory catches of undesirable fish lakes and reservoirs.] Book 51.
Kubečka J., Balk H., Blabolil P., Frouzová J., Kolařík T., Kratochvíl M., Muška M., Prchalová M., Říha M., Sajdlová Z., Soukalová K., Tušer M., Souza A., Vejřík L., Vejříková I. (2022) Methodology of monitoring fish communities in reservoirs and lakes. Book

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
Datová schránka: r84nds8

 

+420 387 775 111 (ústředna)
+420 387 775 051 (sekretariát)
+420 778 468 552 (pro média)

NAJÍT PRACOVNÍKA

Biologické centrum Google mapa

Přihlášení do intranetu

Pro přihlášení do intranetu zadejte Vaše přihlašovací údaje

×